Новини

Збірник наукових праць «Продовольчі ресурси»

Збірник наукових праць "Продовольчі ресурси" 


Інститут продовольчих ресурсів НААН запрошує опублікувати результати своїх досліджень у 10-му випуску збірника наукових праць «Продовольчі ресурси».

Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: з технічних наук затверджено наказом МОН України № 793 від 04.07.2014, з економічних наук – наказом МОН України № 1328 від 21.12.2015

До публікації у збірнику приймаються оглядові, експериментальні та методичні статті, що за тематикою відповідають наступним рубрикам: харчова промисловість, біотехнологія, зберігання та переробка продукції рослинництва і тваринництва, економіка.

Надіслані у вигляді статей матеріали українською, російською або англійською мовою будуть опубліковані мовою оригіналу у червні 2018 року.

Матеріали просимо надіслати до 1 травня 2018 року за адресою: Інститут продовольчих ресурсів НААН, вул. Є.Сверстюка, 4-А, м. Київ, Україна, 02002, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Контактний телефон: +38 (044) 517-17-07 – Вербова Оксана Вікторівна.

Вартість публікації – 50 грн. за 1 сторінку.
Оплата за опублікування статей за реквізитами:
р/р 3125 722 010 5477 в ДКСУ м. Києва,
МФО 820172, ЄДРПОУ 00419880.
Отримувач: Інститут продовольчих ресурсів НААН.
Обов’язково вказати прізвище та ініціали платника. 

Збірник випускається двічі на рік.

У збірнику представлено наукові статті, у яких розглянуто актуальні теоретичні й практичні проблеми розвитку харчової промисловості України і перероблення сільськогосподарської сировини в умовах ринкових перетворень. Досліджено та узагальнено соціально-економічні, структурні, інноваційно-технологічні й екологічні аспекти діяльності промисловості, її галузей і підгалузей в Україні та окремих регіонах. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності й конкурентоспроможності, вдосконалення науково-технічного і фінансового забезпечення розвитку харчової та переробної промисловості на вітчизняному й світовому ринках.

Матеріали науково-виробничого збірника друкуються в авторській редакції.

Усі статті проходять обов`язкове рецензування членами редакційної колегії, докторами наук з відповідного профілю або провідними фахівцями інших наукових і освітніх установ. 


Редакційна колегія:

М.П. Сичевський, академік НААН України, д-р екон. наук, професор; 
    Л.М. Хомічак, чл.-кор. НААН України, д-р техн. наук, професор;
    Л.В. Дейнеко, д-р екон. наук, професор;
    В.І. Дробот, чл.-кор. НААН України, д-р техн. наук, професор;
    Н.Ф. Кігель, д-р техн. наук;
    Ю.О. Лупенко, академік НААН України, д‑р екон. наук, професор;
    С.Т. Олінійчук, д-р техн. наук, с.н.с.;
    Ю.Г. Сухенко, д-р техн. наук, професор;
    К.В. Копилова, д-р с.-г. наук, с.н.с.;
    П.Л. Шиян, д-р техн. наук, професор;
          О.М. Шпичак, академік НААН України, д-р екон. наук, професор;  
          А.Е. Юзефович, чл.-кор. НААН України, д-р екон. наук, професор;
          О.В. Коваленко, д-р екон. наук, с.н.с.

          Правила для авторів

         До публікації у збірнику «Продовольчі ресурси» приймаються оглядові,  експериментальні та методичні статті, що за тематикою відповідають наступним рубрикам: біотехнологія, економіка, харчова промисловість, зберігання продукції рослинництва і тваринництва.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ РУКОПИСІВ
Для участі у формуванні журналу на електронну адресу редакції Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  слід подати:
1. Текст статті українською, англійською або російською мовою, оформлений згідно з вимогами, який містить на останній сторінці ПІБ, підписи всіх авторів та дату, у форматах pdf та doc. За наявності графіків, діаграм і т. ін. додаються відповідні електронні документи у форматі excel.
Українською та англійською мовами подаються: назва статті, прізвище, ім’я, по- батькові всіх авторів статті, назви установ, в яких вони працюють, міста, наукові ступені, вчені звання, посади, анотації та ключові слова.
Також необхідно зазначити до якої рубрики автори відносять свою статтю.
2. Контактну інформацію – прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, поштову та електронну адреси, номер телефону автора, відповідального за подання рукопису.  
3. Відскановану квитанцію про сплату друкарських послуг.
Подані статті розглядаються після подачі повного пакета супровідних документів.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Об’єм експериментальної та методичної статей (з рефератами і списками літератури) – 5-10 сторінок, оглядової – не більше 12;
Набір у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал основного тексту – 1, абзацний відступ – 1,25 см, вирівнювання  по ширині, формат А4 (297x210), береги: ліворуч – 30 мм, праворуч – 15 мм, зверху та знизу – 20 мм.
Документ не має містити нумерацію сторінок в колонтитулах. Заборонені "примусові" переноси за допомогою дефіса (слід вимкнути автоматичний перенос). Абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не застосовуючи пробілів або табуляції (клавіша "Tab").
Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, неприпустиме.
Формули вставляються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумерують з правого боку.
Рисунки, схеми і т.д. вставляються у форматі JPG, повинні бути єдиним графічним не кольоровим об’єктом, вирівнювання посередині. Назви друкуються безпосередньо під рисунками, шрифт напівжирний, вирівнювання посередині.
Таблиці вставляються за допомогою вбудованого редактора Microsoft Word, вирівнювання посередині. Слово «Таблиця» розміщується справа над таблицею, шрифт звичайний, курсив. Заголовок таблиці – нижче слова «Таблиця», без інтервалу, шрифт напівжирний, вирівнювання посередині. У випадку переходу таблиці на другу сторінку указують «Продовження таблиці».
ОБОВ’ЯЗКОВІ СКЛАДОВІ СТАТТІ
Індекс УДК у лівому верхньому куті, без відступу.
Назва статті – через інтервал нижче, напівжирними великими літерами, вирівнювання посередині, без відступу.
Автори – через інтервал нижче, курсивом, вирівнювання справа, без відступу – ініціали та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, назва організації, яку представляють.
Анотація (реферат) – через інтервал нижче, курсивом, вирівнювання по ширині –  складається із застосуванням безособових конструкцій, обсяг не менше 1000 знаків (без урахування пропусків). Слід відобразити у структурованому вигляді предмет, мету роботи; метод чи методологію проведення роботи; результати роботи; сферу застосування результатів.
Ключові слова – без інтервалу, вирівнювання по ширині – мінімум п’ять слів.
Розділи статті повинні починатися виділеними напівжирним шрифтом заголовками:
Вступ. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв’язаних частин загальної проблеми, що висвітлені в статті.
Матеріали та методи. Перелік та опис матеріалів та методів, використаних у ході дослідження.
Результати та обговорення. Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки. Висновки і подальші перспективи досліджень у цьому напрямі.
Бібліографія. Бібліографічний опис використаних джерел подається у порядку цитування згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Посилання на джерела в тексті включає порядковий номер джерела в бібліографічному списку і його відповідну сторінку. Їх наводять у квадратних дужках, відокремлюючи одне від одного крапкою з комою, наприклад: [3, с. 35; 8, с. 56 - 59]. Всі статистичні дані та цитати мають бути підкріплені посиланнями на джерела. Якщо в огляді літератури або далі по тексту є посилання на прізвище вченого, його публікація має бути наведена в загальному бібліографічному списку після статті.
References. Окремим блоком необхідно подавати список джерел, оформлений відповідно до вимог міжнародних баз даних. Для всіх джерел, які в бібліографічному описі подаються кирилицею, необхідно виконати транслітерацію, а назву статті та видання, в якому її опубліковано, необхідно додатково перекласти англійською. Крім того, якщо в наведеному джерелі чотири і більше авторів, необхідно зазначати прізвища всіх авторів без винятку. Розділові знаки ставляться згідно з зарубіжними бібліографічними стандартами.
Скористатися програмою транслітерації українського тексту в латиницю можна на сайті http://www.translit.kh.ua, російського – на сайті http://www.translit.ru
Зразки оформлення бібліографічного опису.
Для монографій кирилицею:
Бібліографія (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)
1. Бородай, І. С. Теоретико-методологічні основи становлення та розвитку вітчизняної зоотехнічної науки / І.  С. Бородай. – Вінниця, 2012. – 416 с.
2. Технологія виробництва молока і яловичини / Костенко В. І. [та ін.] – К. : Аграрна освіта, 2010. – 529 с.
References (відповідно до міжнародних стандартів)
Boroday, I. S. 2012. Teoretyko-metodolohichni osnovy stanovlennya ta rozvytku vitchyznyanoyi zootekhnichnoyi nauky – Theoretical and methodological bases of formation and development of native livestock science. Vinnytsya, 416 (in Ukrainian).
Kostenko, V. I., Y. Z. Sirats'kyy, Yu. D. Ruban, M. I. Admin, and S. I. Shevchenko. 2010. Tekhnolohiya vyrobnytstva moloka і yalovychyny — Technology of production of milk and beef Kyiv, Ahrama osvita, 529 (in Ukrainian).
Для статей кирилицею:
Бібліографія (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)
1. Суровцев, В. Н. Влияние срока продуктивного использования на конкурентноспособность молочного животноводства / В. Н. Суровцев, Б. С. Галсанова // Зоотехния. – 2008. – № 5 – С. 21-22.
2. Петренко, І. П. Генотипова мінливість тварин у скотарстві залежно від рівня консолідації їх спадковості / І. П. Петренко, О. Д. Бірюкова, М. С. Гавриленко // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2013. – Т. 11, № 1. – С. 120-128.
References (відповідно до міжнародних стандартів)
1. Surovtsev, V. N., and В. S. Galsanova. 2008. Vliyanie sroka produktivnogo ispol'zovaniya na konkurentnosposobnost' molochnogo zhivotnovodstva - Impact of term of the productive use on competitiveness of dairy farming. Zootekhniya - Animal science. 5:2122 (in Russian).
2. Petrenko, І. Р, О. D. Biryukova, and М. S. Havrylenlco. 2013. Henotypova minlyvist' tvaryn u skotarstvi zalezhno vid rivnya konsolidatsiyi yikh spadkovosti - Genotypic variability of animal in cattle breeding depending on the level of consolidation of heredity. Visnyk Ukrayins'koho tovaiystva henetykiv і selektsioneriv – Bulletin of the Ukrainian Society of Geneticists and Breeders. 11 (1): 120128 (in Ukrainian).
Для статей латиницею:
Бібліографія (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)
1. Functionality and physic-chemical characteristics of bovine and caprine Mozzarella cheeses during refrigerated storage / J. Y. Imm, E. J. Oh, K. S. Han, S. Oh, Y. W. Park, S. H. Kim. // J. Dairy Sci. 2010. Vol. 86. Pp. 2790-2798.
References (відповідно до міжнародних стандартів)
1. Imm, J. Y., E. J. Oh, K. S. Han, S. Oh, Y. W. Park, and S. H. Kim. 2003. Functionality and physic-chemical characteristics of bovine and caprine Mozzarella cheeses during refrigerated storage. J. Daily Sci. 86:27902798.
Редакція може відхилити статтю, якщо: немає повного пакета супровідних документів; оформлення статті не відповідає зазначеним вище вимогам; тематика статті не відповідає профілю видання; назва статті не відповідає змісту; стаття написана на низькому науковому рівні; порушена в статті проблема втратила актуальність.
Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.
Усі матеріали, що надсилають для опублікування, проходять дворівневу систему рецензування. Рішення про публікацію статті приймає редколегія. Редакція залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати назву статті без узгодження з автором. Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертаються.
Вартість публікації однієї сторінки – 50 грн.
Реквізити для оплати:
р/р 3125 722 010 5477 в ДКСУ м. Києва,
МФО 820172 ЄДРПОУ 00419880,
Отримувач: Інститут продовольчих ресурсів НААН.
Адреса редакційної колегії:
Інститут продовольчих ресурсів НААН,
вул. Є.Сверстюка, 4-А, м. Київ, Україна, 02002
+38 (044) 517-17-16, +38 (044) 517-17-07,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Line Kerivnictvo

Вимоги до оформлення фахових статей

Вимоги до оформлення фахових статей

 


 

Редакційна колегія збірника наукових праць «Продовольчі ресурси» (фаховий для технічних наук – затверджено наказом МОН України №793 від 04.07.2014 р., економічних наук – наказом МОН України   №1328 від 21.12.2015 р. ) планує видання чергового номера:

У виданні публікують науково-теоретичні та практичні матеріали з біотехнології, економіки, харчової промисловості, зберігання продукції рослинництва і тваринництва. Запрошуємо всіх охочих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати свої статті.

Вимоги до оформлення фахових статей

Для участі у формуванні журналу слід подати:

1. Текст статті (1 примірник), що підписали всі автори, оформлений згідно з вимогами. Електронний варіант статті, (doc) (за прізвищем автора – переслати на електронну пошту     Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. );

2. Файл з відомостями про автора (прізвище, ім’я та по батькові, поштова адреса для пересилання авторського примірника, контактні телефони, адреса електронної скриньки) та інформацією про кількість примірників і необхідність поштової пересилки.

3. Відскановану квитанцію про сплату друкарських послуг (переслати на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ).

Подані до збірника статті розглядатимуть лише після подачі повного пакета супровідних документів

Структура наукової статті повинна обов’язково містити такі необхідні елементи

1. Анотації та ключові слова (українською, російською та англійською мовами) друкуються шрифтом Times New Roman, розмір – 12 пт, курсив.

2. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

3. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв’язаних частин загальної проблеми, що висвітленні в статті;

4. Матеріали та методи використані у ході дослідження;

5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

6. Висновки із цього дослідження і подальші перспективи у цьому напрямку;

7. Література (обов’язкова наявність бібліографічного списку, який складають згідно з вимогами ВАКу України).

Матеріали розміщуються на аркушах паперу формату А4 (297x210), береги: ліворуч – 30 мм, праворуч – 15 мм, зверху та знизу – 20 мм.

Увесь текст статті, літературу тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 12 пт, інтервал одиничний, вирівнювання абзацу – по ширині, відступ – 1,25. Розмір таблиць і рисунків не повинен бути меншим або більшим за ширину тексту.

У лівому верхньому куті проставляють індекс "УДК" (12 пт, шрифт звичайний, без відступу).

Нижче через інтервал – ініціали та прізвище автора (шрифт напівжирний, курсив, вирівнювання абзацу – справа, без відступу), науковий ступінь, вчене звання (шрифт звичайний, курсив, вирівнювання абзацу – справа, без відступу). Нижче – назва організації, яку представляє автор (шрифт звичайний, вирівнювання абзацу – справа, без відступу).

Нижче через інтервал – назва статті (напівжирними великими літерами, вирівнювання абзацу – посередині, без відступу).

Через інтервал – анотація мовою публікації, яку розміщують перед текстом після назви, та ключові слова.  Після цього, через інтервал, анотації та ключові слова російською та англійською мовами. Структуровану анотацію (реферат) складають з застосуванням безособових конструкцій. Вона містить тіло анотації, обсяг  якого не менше 1000 знаків без урахування пропусків). Слід відобразити у структурованому вигляді предмет, мету роботи; метод чи методологію проведення роботи; результати роботи; сферу застосування результатів (шрифт Times New Roman, курсив, розмір – 12 пт, інтервал – одиничний.)

Ключові слова наводять українською, російською та англійською мовами, їх має бути мінімум п’ять слів, шрифт Times New Roman, курсив, розмір – 12 пт. інтервал – одиничний.

Через інтервал – текст статті з літературою (шрифт звичайний, вирівнювання абзацу – по ширині, відступ – 1,25) (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» ДСТУ 7.1:2006).

Обсяг статті – 5 – 10 повних сторінок.

Статті, у яких анотації складені неправильно і (або) неграмотно перекладені, не можуть бути опубліковані.

Слід звернути увагу:

  • Формули подають за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумерують з правого боку.
  • Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним не кольоровим об’єктом розміщеним посередині. Назву рисунку друкують безпосередньо під рисунком, шрифт напівжирний, вирівнювання посередині.
  • Таблиці, друкують за допомогою вбудованого редактора Microsoft Word і розміщують посередині. Слово «Таблиця» розміщується справа, шрифт звичайний, курсив. Далі заголовок таблиці – шрифт напівжирний, вирівнювання посередині. У випадку переходу таблиці на другу сторінку указують «Продовження таблиці»
  • Під час набору слід вимкнути автоматичний "м'який" перенос (заборонені "примусові" переноси – за допомогою дефіса). Абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не застосовувати пробілів або табуляції (клавіша "Tab").
  • Посилання на літературу в тексті включає порядковий номер джерела в бібліографічному списку і його відповідну сторінку. Їх наводять у квадратних дужках, відокремлюючи одне від одного крапкою з комою, наприклад: [3, с. 35; 8, с. 56 – 59].
  • Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.
  • Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.
  • Джерела в бібліографічному списку розміщують у порядку цитування.
  • Якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого, його публікація має бути наведена в загальному бібліографічному списку після статті.
  • Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, неприпустиме.

Редакція може відхилити статтю, якщо:

немає повного пакета супровідних документів;

оформлення статті не відповідає зазначеним вище вимогам;

тематика статті не відповідає профілю видання;

назва статті не відповідає змісту;

стаття написана на низькому науковому рівні;

порушена в статті проблема втратила актуальність.

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.

Усі матеріали, що надсилають для опублікування, проходять дворівневу систему рецензування. Рішення про публікацію статті приймає редколегія. Редакція залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати назву статті без узгодження з автором.

Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертають.

Для довідок:

контактні телефони – +380445171716;

Вербицький Сергій Борисович

електронна скринька –– Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Публікація платна, вартість однієї сторінки 50 грн.

Реквізити для оплати:

Р/Р 3125 722 010 5477 в ГУДКСУ м. Києва

МФО 820172

ЄДРПОУ 00419880

Отримувач: Інститут продовольчих ресурсів НААН України

Line Kerivnictvo