FOOD RESOURCES 2016. Issue N 6. Article 02

02. Management of quality and safety of agricultural and food products: from the USSR standards to technical regulations of Ukraine
 
D. Krysanov 
Pages: 15-29
 
Abstract
The establishment of quality management systems of the 60's and of safety management systems since the mid-2000-s is analyzed in the article. The transformation of the concepts of management of quality from the last century is also analyzed. The peculiarities of the transition from Soviet standards, as the embodiment of the post-Soviet system of state control in every enterprise, to technical regulations and full responsibility of producers for the products on the market and the responsibility of state for the compliance with safety requirements are revealed in the article. Attention to the private standards developed by trade-food structures, that provide the level of safety and quality of agricultural products and foodstuffs, that exceeds generally accepted is paid. This is perspective version of introduction of the European model of food safety in Ukraine.
 
Key words: food industry, technical regulations, system of standardization, management of quality
 
References 
1. Буряк Р.І. Менеджмент якості: забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств: Монографія / Р.І. Буряк. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2013. – 534 с.
2. Якубовский В.В. Системные методы менеджмента в международном бизнесе: монография / В.В. Якубовский. – К.: Освита Украины, 2014. – 744 с.
3. Карпенко Е.М. Менеджмент качества. Учебное пособие для студентов специальности «Менеджмент» учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / Е.М. Карпенко, С.Ю. Комков. – Минск: ИВЦ Минфина, 2007. – 208 с. 
4. Деминг Э. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процессами / Э. Деминг. М.: Альпина Паблишер, 2012. 417 с.
5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів. Закон України від 22.07.2014 № 1602-УІІ.  [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://zakon.rada.gov.ua/go/1602-18.
6. Про технічні регламенти та оцінку відповідності. Закон України від 15.01.2015 р. №124-УІІІ // Офіційний вісник України. – 2015. – № 12. – С. 306.
7. Віткін Л.М. Значення Блакитної настанови у контексті реформування системи технічного регулювання України / Л.М.Віткін (25 вересня 2015 року, Київ) [Електронний ресурс]. – Доступний з: www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/ d350d34d170bfd86f65c4fd559f6bea.
8. Калита П.Я. Главное звено. Деловая лирика и публіцистика / П.Я. Калита; издание пятое, дополненное. – К.: Украинская ассоциация качества, 2011. – 220 с.
9. Посібник для малих та середніх підприємств плодоовочевої галузі з підготовки та впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції НАССР/Підготовлено Міжнародним інститутом безпеки та якості харчових продуктів (IIFSQ) на замовлення Проекту «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» USAID|LINC. – К., 2010. – Видання друге. – 183 с. 
10. Слива Ю.В. Вимоги європейських торгових мереж до національної сільськогосподарської та харчової продукції, що імпортується в ЄС / Ю.В. Слива; за підтримки Посольства Великобританії в Україні. – К., 2015. – 50 с.

Line Kerivnictvo

FOOD RESOURCES 2016. Issue N 6. Article 03

03. Using of domestic organic resources in innovative technologies of food industry
 
B. Andrushkiv, N. Kyrych, O. Pohaydak, L. Mel’nik
Pages: 30-36
 
Abstract
The article presents the broad ways of possible use of peat. The article reviews the characteristic of peat reserves in Ukraine and considered the use of it as fuel, organic fertilizer in agriculture, livestock farming, energy, chemical industry and as component for the manufacture of food products, including spirits. The results illustrate the innovative approaches to rational and efficient use of peat as a strategic natural resource.
 
Key words: organic resources, innovative technology, peat, food
 
References 
1. Андрушків Б.М. Основи організації підприємницької діяльності або Абетка підприємця / Б.М. Андрушків, Ю.Я. Вовк, П.Д.Дудкін, Н.Б. Кирич, О.Б. Погайдак, І.І. Стойко. – Тернопіль: Вид. ТНТУ, 2010. – 300 с.
2. Андрушків Б.М. Ресурсономіка: теоретичні та прикладні аспекти / Б.М. Андрушків, Ю.Я. Вовк, І.П. Вовк та ін.; За заг. ред. проф. Андрушкіа Б.М. – Тернопіль: Терно-граф, 2012. – 456 с.
3. Андрушків Б.М. Інноваційні підходи до раціонального і ефективного використання природніх ресурсів / Б.М. Андрушків, Ю.Я. Вовк, В.А. Паляниця, О.Б. Погайдак // Інноваційна економіка. – 2012. – №1.– С. 13-18.
4. Балашова Р.І. Оцінка ефективності діяльності підприємств нових форм господарювання на основі показників ресурсозбереження: Автореферат дис. канд. екон. наук: 08.06.01. – Донецьк: Ін-т економіки промисловості НАН України, 1999. – 16 с.
4. Вовк Ю. Вплив факторів ресурсоємності продукції на ефективність виробництва в машинобудівній галузі / Ю. Вовк, О.Погайдак // Матеріали XV наукової конференції ТНТУ імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2011. – С. 216. 
5. Вовк Юрій. Підходи до визначення поняття «раціональність» у системі використання ресурсів / Богдан Андрушків, Юрій Вовк // Матеріали Регіональної науково-практичної конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. – Секція: стратегічні аспекти інноваційного розвитку, 19 травня 2011 р.: Збірник тез доповідей «Інноваційні підходи в управлінні навчально-науково-виробничими системами в умовах суспільних та інституційних трансформацій». – Тернопіль: ТНТУ, 2011. – С. 77-78.
6. Вовк Ю. Організаційно-економічний механізм управління раціональним використанням ресурсів [Електронний ресурс] / Ю. Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 1 (4). – Режим доступу до журн. :http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/ pdf/2011/11vyyrvr.pdf.
7. Экономика ресурсосбережения / Под ред. А.М. Невелева. – К.: Наук. Думка, 1989. – 248 с.
8. Мазін Ю.О. Економічні основи управління інноваційною ресурсозберігаючою політикою в машинобудуванні / Ю.О.Мазін. – Суми: СДУ,  2005. – 222 с.
9. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження / С.В. Мочерний – Львів: Світ, 2001. – 415 с.
10. Методика проведення секторного аналізу економіки № 22–27/20 від 12.07.93.
11. Ресурсономіка – новітня наука в системі виживання людства / Андрушків Б.Н., Кирич Н.Б., Стойко І.І., Вовк І.П., Вовк Ю.Я. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №37883 від 11.04.2011.
12. Саранчук В.І. Основи хімії і фізики горючих копалин / В.І. Саранчук, М.О. Ільяшов, В.В. Ошовський, В.С.Білецький. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. – 640 с. 
13. Мала гірнича енциклопедія. В 3-х т. / За ред. В. С. Білецького.  Донецьк: «Донбас», 2004.  ISBN 966-7804-14-3.
14. Meadows D.H., et al. The Limits to Growth / D.H. Meadows. – New York, Potomac Associates, 1972.
15. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://www.clubofrome.org.ua/arkh-v/dopov-d-na-m-zhnarodnomu-sem-nar.html.

Line Kerivnictvo

FOOD RESOURCES 2016. Issue N 6. Article 04

04. Innovation infrastructure of providing of development of food industry
 
O. Kovalenko
Pages: 37-50
 
Abstract
This article presents the classification of infrastructure, defined by their types, functions, properties, state of development. Higher-quality and specific functional products are proved to attract contemporary consumers – allowing for the saturations of the marked with conventional goods. The specialties of food production are shown to pretend that the special production base is used and corresponding standards are observed. So food producers preferably select services of business incubators, which perform a social mission providing preferential termsfor rent ofwarehouses, industrial and office premises.The necessity of increasing the efficiency of business areas, the scientific, educational and legal infrastructure is proved to improve the efficiency of the innovation system.
 
Key words: innovative infrastructure, business incubators, technology parks, food industry, innovative activity
 
References
1. Якубовський М. Інфраструктура – фактор прискорення інноваційного розвитку промисловості / М. Якубович, В. Щукін // Економіка України. – 2007. – №2. – С. 27-38.
2. Закон України "Про інноваційну діяльність". № 40-IV від 04.07.2002  / Офіційний сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
3. Концепція розвитку національної інноваційної системи / Розпорядження КМУ №680-р від 17 червня 2009 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80.
4. Чеботарьов В.А. Державна регуляторна політика інноваційної структурної трансформації харчової та переробної промисловості: монографія / В.А. Чеботарьов. – Луганськ: ДЗ ЛНУ, 2011. – 448.
5. Герасимчук З.В. Організаційно-економічний механізм становлення інноваційного потенціалу регіону: монографія / З.В. Герасимчук, Н.С. Куцай. – Луцьк : РВВ ЛНТУ. – 2011. – 216 с.
6. У регіонах діють об’єкти інфраструктури підтримки МСП // Державна регуляторна служба. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrp.gov.ua/info/3040.htm.
7. Коваленко О.В. Інформаційна підтримка підприємств малого агробізнесу / О.В. Коваленко // Економіка АПК. – 2012. – №7. – С. 120-127.
8. Коваленко О.В. Бізнес-інформація для сільського підприємця: інноваційний аспект / О.В. Коваленко // Вісник Житомирського нац. агроекол. ун-ту. – 2012. – №2-32), Т. 2. – С. 182-190.
9. Business Incubation FAQs // The National Business Incubation Association. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbia.org/resources/business-incubation-faq.
10. Модель бізнес-інкубатора. Дорожная карта бизнеса – 2020 // МЭП USAID – макроэкономический проект. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://macro-project.net/cms/uploads/model_biznes_-_inkubatora_ k.zasjadly.pdf.
11. Микола Пааль. Використання технології бізнес-інкубації в Україні / Микола Пааль // Економічний Часопис-XXI. – 2001. – №5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://soskin.info/ea/2001/5/zmist.html.
12. Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» № 991–XIV від 16.07.1999 / Офіційний сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/991-14.
13. Технологічні парки України // Державне агентство з питань електронного урядування України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.dknii.gov.ua/?q=print/1065.
14. Закон України „Про наукові парки” № 1563-VI від 25 червня 2009 р. / Офіційний сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1563-17.
15. Щербина Сергій. Індустріальні парки – чергові бюджетні дірки? / Сергій Щербина // Економічна правда. – 26 червня 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/ 2013/06/26/382134/
16. Гриневская А. Здесь будет город парк / А. Гриневская // Инвестгазета. – 2013. – №35. – С. 44-45.
17. Чиж Алла. Парковая зона / Алла Чиж, Игорь Самойленко // Бізнес. – 2015. – №23 –1166). – С. 6.
18. Концепція створення кластерів в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://biznes.od.ua/index.php?id=499&Itemid=33&option= com_content&task=view.
19. Шовкалюк В.С. Кластери та інноваційний розвиток України / В.С. Шовкалюк // Створення та функціонування інноваційних кластерів. Інформаційно-аналітичні матеріали Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dknii.gov.ua/images/stories/Stvor_ta_funk_ klasteriv.pdf
20. Соколенко С. Ринкова економіка на основі виробничих кластерів / С. Соколенко / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ucluster.org/blog/2012/04/rinkova-ekonomika-na-osnovi-virobnichikh-klasteriv.
21. Сивоконь П. Перед рассветом / П. Сивоконь // Инвестгазета. – 2013. – №30–31. – С. 30-32.

Line Kerivnictvo

FOOD RESOURCES 2016. Issue N 6. Article 05

05. Deepening of theoretical knowledge of the definition of «industrial potential» in the context of improving the competitiveness of the food industry
 
O. Kuts
Pages: 51-60
 
Abstract
In the open economy industrial potential has to resist international competition both in domestic market and foreign markets. Under the market economic system economic, scientific, technical, industrial, organizational, managerial, marketing and other features of a separate company, industry or country are reflected in this category. The article analyzes the transformation of approaches to evaluation and formation of industrial potential in the context of competitiveness and a new definition of industrial potential is proposed basing on this study the said definition being likely to promote solving problems connected with its implementations and to provide improving of citizens’ welfare.
 
Key words: globalization, industry, competitiveness, potential, industrial potential, industry, industrial policy
 
References
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
2. Дайнеко Л.В. Промисловий комплекс України: стан і перспективи розвитку / [ Дайнеко Л.В., Коваленко А.О., Коренюк П.І. та ін.]; зп ред. Б.М. Данилишина – К.: Наукова думка, 2007. – 276 с.
3. Економічний словник / За ред. П.І.Багрія, С.І.Дорогунцова. – К.: Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1973. – 624 с.
4. ИгнатенкоН.Т. Природно-ресурсный потенциал территории: географический анализ и синтез. К.: Вища школа, 1986.   С. 7.
5. Кіндзерський Ю.В. Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-іноваційних трансформацій / Відпов. ред. канд. екон. наук Ю.В.Кіндзерський. – К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2007. 408 с.
6. Кіндзерський Ю.В. Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / [Кіндзерський Ю.В., Якубовський М.М., Галиця І.О. та ін.]; за ред. канд. екон. наук Ю.В. Кіндзерського; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 928 с.
7. Крехівський О.В. Промисловий потенціал України: стан і перспективи / О.В. Крехівський – К.: Фенікс, 2007. – 120 с.
8. Куць О.І. Напрями підвищення конкурентоспроможності харчової промисловості України / Куць О.І., Куць Т.В. / Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (у заочній формі): Розвиток аграрного сектору в умовах трансформаційних змін. – К. : ННЦ ІАЕ, 2014. – С. 94-96.
9. Монтенскье Ш. Избранные произведения о духе законов / Ш. Монтенскье. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lib.mn/blog/sharl_monteske/.
10. Мостенська Т.Л. Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості: Підручник / Т.Л. Мостенська, М.П.Сичевський; наук. ред. проф. Т.Л. Мостенська. – К.: Кондор, 2012. – 723 с.
11. Національний атлас України. – К.: ДНВП «Картографія», 2007.- 440 с.
12. Промисловість України: Стат. зб. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: - http://www.ukrstat.gov.ua.
13. Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными / Э.С. Райнерт; пер. с англ. Н. Автономовой; под ред. В. Автономова; Гос. ун-т-Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом Гос. ун-та Высшей школы экономики, 2011. – 384 с.
14. Репіна І.М. Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління / І.М. Репіна // Вісник Української академії державного управління при Президентові України. – 1998. – № 2. – С. 262-271.
15. Сичевський М.П. Концептуальні засади галузевої паспортизації харчової індустрії України / [М.П. Сичевський, О.І. Куць, О.В. Коваленко та ін.]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 264 с.
16. Словник іншомовних слів / За ред. чл.-кор. АН УРСР О.С. Мельничука. – К.: Гол. ред. УРЕ, 1974. – С. 283.
17. Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу/ Йозеф А. Шумпетер; пер. з англ. В. Старка. – К.: ВД «Києво-Могилянська акаде­мія», 2011. – 242 с.

Line Kerivnictvo

FOOD RESOURCES 2016. Issue N 6. Article 06

06. Parity of interbranch relations in the agricultural sector: retrospective, present and perspective
 
P. Burkovsky
Pages: 61-69
 
Abstract
The paper deals with the issue of disparity of prices in agricultural sector. The author revealed the essence of the term "parity" and the mechanism to ensure parity. The content and the side of disparity of economic relations have also been identified. The author examined state regulation of domestic agricultural sector at different stages of development of agriculture. The article analyzed the current situation and foreign experience of state regulation problem of economic relations disparity in the agricultural sector and it is proposed the paradigm of disparity in the different economic systems. The paper suggests theoretical and practical perspectives and directions for future research.
 
Keywords: parity, disparity of prices, agricultural transformation, state mechanism, state regulation
 
References
1. Скоцик В.Є. Паритетність цін, як передумова відновлення технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст] / В.Є. Скоцик // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 5. – С. 81-89.
2. Єрмоленко В.М. Аграрне право України: підручник [Текст] / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, М. В. Гребенюк. – К.: ЮрінкомІнтер, 2010. – 608 с.
3. Месель-Веселяк В.Я. Напрями забезпечення конкурентоспроможності аграрного виробництва [Текст] / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2009. – № 10. – С. 7-14.
4. Саблук П.Т. Стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу України [Текст] / П. Т. Саблук // Економіка України. – 2008. – №12. – С. 4-18.
5. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]: Закон України від 16.09.2014 № 1678-VII. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1678-18.

Line Kerivnictvo

FOOD RESOURCES 2016. Issue N 6. Article 07

07. Providing the competitiveness of the food system of Ukraine on the basis of tax mechanisms

O. Kuts, T. Kuts
Pages: 70-78
 
Abstract
Special tax regimes in the agricultural sector of Ukraine can be considered to be an effective instrument of state agricultural policy. They allowed domestic agricultural complex to increase the competitiveness of the industry both in domestic and foreign markets. On the basis of the classical criteria included in decision theory, possible strategic directions for improving the efficiency of agriculture are explored. It is determined that in order to maintain the competitiveness of the food system in Ukraine scientific and reasonable system of taxation is to be worked out by the government taking the best international practices into account, the sais system not holding back but promoting development of agroindustrial complex – primarily processing and food industry in the first place as it provides manufacturing of the products of high added value.

Key words: agricultural policy, tax system, agriculture, tax arrangements, alternative theory of decision-making, globalization

References
1. Дернберг Р.Л. Международное налогообложение / Р.Л. Дернберг. – М.: ЮНИТИ; Будапешт: COLPI, 1997. – 156c.
2. Лупенко Ю.О. Дострокове скасування дії спецрежиму ПДВ для аграріїв негативно вплине на макроекономічну ситуацію в Україні/ [Електронний ресурс] – Режим доступу: – http://www.iae.org.ua/presscentre/massmedia/1402-2015-08-11-08-04-09.html.
3. Мостенська Т.Л. Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості: підручник / Т.Л. Мостенська, М.П.Сичевський М.П.; наук. ред. проф. Т.Л. Мостенська. – К.: Кондор, 2012. 723 с.
4. Пал Л.А. Аналіз державної політики / Л.А. Пал; пер. з англ. І. Дзюби. – К.: Основи, 1999 . – 422 с.
5. Федорчак О.В. Критерії вибору оптимального державно-управлінського рішення в умовах невизначеності / О.В.Федорчак // Ефективність державного управління. 2012. Вип. 32. С.236-246.
6. Чередніченко Ю.В. Про теоретичні основи оподаткування / Ю.В. Чередніченко // Фактори економічного зростання; зб. наук. праць. – К.: Інститут економіки НАН України, 2001. – С. 48-54.
7. Швабій К. І. Вплив глобалізації на систему оподаткування та податкову політику України / К. І. Швабій // Стратегічні пріоритети. – 2009. – №1(10). – С. 137-144. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/ StrPryor/10/17.pdf.
8. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету Міністрів України № 950 від 18.07.2007 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: – http://www.rada.gov.ua.
9. Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік: розпорядження Кабінету Міністрів України № 314-р від 31 березня 2015 р. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: – http://www.rada.gov.ua.
10. Про спільну систему податку на додану вартість: Директива Ради ЄС 2006/112/ЄС від 28.11.2006 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: – http://www.rada.gov.ua.
11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція): Закон України № 191-VIII від 12 лютого 2015 року / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://www.rada.gov.ua
12. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав платників податку на додану вартість, в тому числі сільськогосподарських товаровиробників, реєстр. №3851-1: Проект Закону України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: – http://www.rada.gov.ua.
13. Соціально-економічне становище України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: - http://www.ukrstat.gov.ua.
14. Стратегічні пріоритети і завдання податкової реформи в Україні: Аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, трав. 2015 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://www.niss.gov.ua/content/ articles/files/podatkova_ref-21822.pdf.

Line Kerivnictvo

FOOD RESOURCES 2016. Issue N 6. Article 08

08. The formation of the added value of integrated market of fruit and vegetable production and model price of production 
 
O. Shmahliy
Pages: 79-86
 
Abstract
The theoretical concept and methodology of evaluating the formation of added value in the integrated market of fruits and vegetables is grounded. Factors influencing the formation of added value in producing and processing of fruit and vegetable resources are studied. Methodological approaches in pricing fruits and vegetables are represented.
 
Key words: added value, integrated market, fruits and vegetables production, price, pricing mechanism
 
References 
1. Прогноз собівартості продукції, її доходності, прибутковості та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України за 2015 рік (методика і розрахунки) // Ю.О. Лупенко, В.Я. Мессель-Веселяк. – К.: ННЦ ІАЕ, 2015. –  48 с.
2. Науково-методологічні основи удосконалення механізму ціноутворення та функціонування ринку овочевих і баштанних культур на півдні України// [Ю.П.Воскобійник, І.О.Соловйов, О.С. Шабля та ін.] – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 137 с.
3. Шпичак О.М. Проблеми адаптації ціноутворення на продукцію АПК України до євроінтеграційних умов / О.М. Шпичак // Науковий вісник. – 2007. – № 110, ч.2. – С. 15- 21.
4. Ивановский С. Рента и государство  / С. Ивановский // Вопросы экономики. – 2000. – № 8. – С. 84-97.
5. Кипельман С. Стабилизационный фонд и экономический рост / Кипельман С., Андрюшин С. // Вопросы экономики. – 2005. № 11. – С. 70- 85.
6. Пасхавер Б.Й. Тенденції та проблеми національного продовольчого споживання / Б.Й. Пасхавер //  Економіка АПК. – 2014. № 10. – С. 5-13.
7. Шиян Д.В. Новый метод оценки и анализа  динамических рядов. Методические основы современного исследованяи в аграрной экономике / Д.В. Шиян // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. – Житомир: Вид-во «Державний агроекономічний університет». – 2005. – Ч.2. – С. 153-157.

Line Kerivnictvo

FOOD RESOURCES 2016. Issue N 6. Article 09

09. Business activities in the baking industry: advantages and constraints
 
O. Bokiy
Pages: 87-95
 
Abstract
The factors reducing the number of enterprises of baking industry are determined. Processes of expansion of coverage holdings, mergers and acquisitions of enterprises are considered. The ratio of industrial enterprises and private bakeries in Europe and the process of investment in large baking holdings are analyzed. The level of competition between enterprises of the baking industry is considered. The business environments of large, medium and small bakeries in Ukraine are compared. In the article the positions of producers of bakery products in the world are also analyzed. Means of achieving competitive advantages of domestic enterprises are shown. Advantages and constraints of large and small businesses in the baking industry are determined. The development of the baking industry is due to modern technically equipped enterprises and small businesses. Increasing of efficiency of enterprises promotes business transparency and fair competition in the market. Important factor is the availability of financial, material and energy resources, free access to retail.
 
Keywords: baking industry, business, competition, benefits, constraints, efficiency of large enterprises, small businesses
 
References
1. Васильченко А.В. Некоторые особенности функционирования рынка хлеба в Украине / А.В. Васильченко / Хранение и переработка зерна № 3 березень 2013 с.
2. Кайтанський І.С. Аналіз шляхів і резервів підвищення прибутковості хлібопекарської промисловості України / І.С.Кайтанський, В.А. Самофатова, В.В. Олійник / Економіка харчової промисловості. № 1(25). – 2015. – с. 33-35.
3. Коваленко Л.О. Проблеми та перспективи розвитку хлібопекарської промисловості економіки / Л.О. Коваленко, Т.В.Міхєєнко // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2014. – № 2 (22), 19-24.
4. Нікішина О.В. Пріоритети національної зернової політики та механізми їх реалізації в умовах глобалізації економіки / О.В. Нікішина // Економіка харчової промисловості. – 2012. – № 4 (16). – С. 14-22.
5. Сичевський М.П. Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку харчової промисловості України: Монографія /За ред. С.І. Дорогунцова. – К.: Наук. Світ, 2004. – 374 с.
6. Шубина Г. Хлебный бизнес: общая ситуация и пути выхода из кризиса / Г. Шубина // Хлебный и кондитерский бизнес. № 6. – 2014. – С. 6-9.
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.
8. Бокій О.В. Конкурентоспроможність продукції хлібопекарської галузі України / О.В. Бокій // Вісник КНУТД № 6(81), 2014. – С. 23-30.
9. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
10. Офіційний сайт ПАТ «Концерн Хлібпром» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hlibprom.com.ua/ru/news/text/377.
11. Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення. Постанова КМУ від 14 квітня 2000 р. № 656 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/656-2000-%D0%BF.
12. AIBI Bread Market Report 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aibi.eu/wp-content/uploads/draft-AIBI-Bread-Market-report-2013.pdf.

Line Kerivnictvo