FOOD RESOURCES 2014. Issue N 4. Technical sciences. Article 04

04. Preconditions of the use of the preparations with the solid phase in the nanodimensional state as catalysts in the processes of food plants
 
S. Tkachenko
Pages: 18-22
 
Abstract
The analysis of the basic physical and chemical methods of agents obtaining with the solid phase in the nanodimensional state was conducted. The using expediency of the method of agents obtaining with the solid phase in the nanodimensional state on the metals basis by the bulk electrical-sparkling dispersion was proved. Tried and tested procedures of these agents obtaining by the bulk electrical-sparkling dispersion method were done. The main physico-chemical characteristics of the obtained agents were also determined.
 
Key words: nanodimensional state, solid phase, dispersion, biological activity, biological surroundings
 
References
1. Антимікробний вплив препаратів наночастинок металів на мікрофлору харчових продуктів / Ю.О. Дашковський, С.В.Ткаченко, О.Б. Щербаков [та ін.] // Журнал біоорганічної хімії «Ukrainica Bioorganica Acta». – 2011. – № 1. – С. 46-52.
2. Некоторые особенности воздействия кластерного серебра на дрожжевые клетки Candida utilis / А.А. Ревина, Е.К.Баранова, А.Л. Мулюкин, В.В. Сорокин // Электронный научный журнал «ИССЛЕДОВАНО В РОССИИ». – Режим доступу до журналу: http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2005/139.pdf
3. Лосева В.А. К вопросу о возможности применения нанотехнологий в производстве сахара / В.А. Лосева, А.А. Ефремов, Н.А. Матвиенко // ІІІ международная научно-техническая конференция «Инновационные технологии и оборудование для пищевой промышлености», 22 – 24 сентября 2009 г., Воронеж: тезисы док. – Воронеж, 2009. – Т.2. – С. 6-9.
4. Ткаченко С.В. Підвищення ефективності очищення дифузійного соку з використанням гідроксиду алюмінію в нанорозмірному стані: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.18.05 – Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння / С.В. Ткаченко. – Київ, НУХТ, 2014. 20 с.
5. Видалення супутніх речовин із рослинних олій з використанням наночастинок оксиду алюмінію / Т.Т. Носенко, В.Г.Дроков, С.В. Ткаченко [та ін.] // Науковий журнал «Харчова промисловість». – 2012. – № 12. – С. 242-246.
6. Стабілізація мікрофлори винограду препаратами наночастинок металів в процесі його зберігання / С.В. Ткаченко, В.О.Загоруйко, В.В. Олішевський [та ін.] // Міжнародна науково-практична конференція «Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг», 19 травня 2011 р., Харків, ХАДУХТ: тези доп. – Харків, 2011. – Ч.1. – С. 72-73.
7. Пат. 2492230 Российская федерація, C 12 N 1/18, C 12 N 1/38, B 82 B 1/00. Способ активации дрожей / Калинин Д.В., Сердобинцева В.В.; заявитель и патентообладатель Калинин Д.В., Сердобинцева В.В.; заявл. 18.05.2012; опубл. 10.09.2013.
8. Шейко Т.В. Очищення шунгітом соку столового буряка від пектинових речовин/ Шейко Т.В., Мельник Л.М., Марценюк О.С. // Журнал „Наукові праці НУХТ, Київ, – 2011, – 37, 38, – С. 163-167.
9. Пат. 2428481 Российская федерация, МПК6 C 12 P 7/48, C 01 B 31/00. Способ получения лимонной кислоты / Выборнова Т.В., Литасова Е.В., Думпис М.А., Пиотровский Л.Б., [и др.]; заявитель и патентообладатель государственное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых ароматизаторов, кислот и красителей Российской академии сельскохозяйственных наук (ГУ ВНИИПАКК); заявл. 30.03.2010; опубл. 10.09.2011.
10. Ільєнко В.В. Вплив наночастинок цитратів Zn, Mg, Fe на біосинтетичні властивості вищого базидіального гриба Coriolus versicolor 353 / В.В. Ільєнко, Л.О. Антоненко // Біотехнологія ХХІ століття. НТУУ «КПІ». – 2013. – С. 45-46.
11. Improving TiO2 activity in photo-production of hydrogen from sugar industry wastewaters / [M. Iliea, B. Cojocarua, V.I. Parvulescua, H. Garciab] // International Journal of Hydrogen Energy. – 2011. – V. 36, I.24. – P. 15509-15518.
12. Карпенко Д.В. Влияние наночастиц металлов на сбраживание пивного сусла / Д.В.Карпенко, Ю.А. Уваров, В.В.Олишевский, А.И. Маринин // Пиво и напитки. – 2012. – № 1. – С. 16-17.
13. Дослідження структури і біологічної активності водних розчинів наночастинок металів / В.В. Олішевський, К.Г.Лопатько, С.В. Ткаченко [та ін.] // Журнал біоорганічної хімії «Ukrainica Bioorganica Acta». – 2011. – № 2. – С. 29-37.