ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ ПУБЛІКАЦІЙ
у збірник наукових праць "ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ" ("FOOD RESOURCES")

До публікації у збірнику «Продовольчі ресурси» приймаються оглядові, експериментальні та методичні статті, що за тематикою відповідають наступним рубрикам: харчова промисловість, біотехнологія, зберігання та переробка продукції рослинництва і тваринництва, економіка агропромислового комплексу.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ РУКОПИСІВ
Для участі у формуванні журналу на електронні адреси редакції Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  слід подати:
1. Текст статті у форматах doc та pdf українською, англійською або російською мовою. Остання сторінка повинна містити прізвище, ім’я, по-батькові всіх авторів статті, їх підписи та датупідписання.
За наявності графіків, діаграм і т. ін. слід додати відповідні електронні документи у форматі excel.
Українською та англійською мовами подаються:
  1. назва статті,
  2. прізвище, ім’я, по-батькові всіх авторів,
  3. наукові ступені, вчені звання,
  4. посади,
  5. назви установ, в яких вони працюють,
  6. міста,
  7. анотації,
  8. ключові слова.
Необхідно зазначити до якої рубрики автори відносять свою статтю (технічні або економічні науки).
2. Інформацію про авторів: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, службова адреса (з поштовим індексом), службовий, домашній та мобільний телефони, електронна адреса, код ORCID ID кожного автора. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/ .
3Контактну інформацію відповідального за подання рукопису – прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, поштову та електронну адреси, номер телефону.  
4Документ про сплату друкарських послуг.
Подані статті розглядаються після подачі повного пакета супровідних документів.
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Об’єм експериментальної та методичної статей (з рефератами і списками літератури) – 5-10 сторінок, оглядової – не більше 12.
Набір у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал основного тексту – 1, абзацний відступ – 1,25 см, вирівнювання по ширині, формат А4 (297x210), береги: ліворуч – 30 мм, праворуч – 15 мм, зверху та знизу – 20 мм.
Документ не має містити нумерацію сторінок в колонтитулах. Заборонені «примусові» переноси за допомогою дефіса (слід вимкнути автоматичний перенос). Абзаци позначати тільки клавішею «Enter», не застосовуючи пробілів або табуляції.
Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, неприпустиме.
Формули слід вставляти за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом, і нумерують з правого боку.
Рисунки, схеми і т.д. повинні бути вставлені у форматі JPG, бути єдиним графічним не кольоровим об’єктом, розміщеним посередині. Назви повинні бути розміщені безпосередньо під рисунками, шрифт напівжирний, вирівнювання посередині.
Таблиці повинні бути вставлені за допомогою вбудованого редактора Microsoft Word та розміщені посередині. Слово «Таблиця» розміщується справа над таблицею, шрифт звичайний, курсив. Заголовок таблиці – нижче слова «Таблиця», без інтервалу, шрифт напівжирний, вирівнювання посередині. У випадку переходу таблиці на другу сторінку указують «Продовження таблиці».
 
ОБОВ’ЯЗКОВІ СКЛАДОВІ СТАТТІ
Індекс УДК у лівому верхньому куті, без відступу.
Назва статті – через інтервал нижче, напівжирними великими літерами, вирівнювання посередині, без відступу.
Автори – через інтервал нижче, курсивом, вирівнювання справа, без відступу – ініціали та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, назва організації, яку представляють.
Анотація (реферат) – через інтервал нижче, курсивом, вирівнювання по ширині – складається із застосуванням безособових конструкцій, обсяг не менше 1800 знаків (включаючи ключові слова). Слід відобразити: предмет, мету роботи, метод чи методологію проведення, результати, сферу застосування результатів.
Ключові слова – без інтервалу, вирівнювання по ширині – мінімум п’ять слів.
Розділи статті повинні починатися виділеними напівжирним шрифтомзаголовками:
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв’язаних частин загальної проблеми, що висвітлені в статті.
Матеріали та методи. Перелік та опис матеріалів та методів, використаних у ході дослідження.
Результати та обговорення. Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки. Висновки і подальші перспективи досліджень у цьому напрямі.
Використані джерела. Бібліографічний опис використаних джерел подається у порядку цитування згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Посилання на джерела в тексті включає порядковий номер джерела в бібліографічному списку і його відповідну сторінку. Їх наводять у квадратних дужках, відокремлюючи одне від одного крапкою з комою, наприклад: [3, с. 35; 8, с. 56-59]. Всі статистичні дані та цитати мають бути підкріплені посиланнями на джерела. Якщо в огляді літератури або далі по тексту є посилання на прізвище вченого, його публікація має бути наведена в загальному бібліографічному списку після статті.
References. Окремим блоком необхідно надати список джерел, оформлений відповідно до вимог міжнародних баз даних. Для всіх джерел, які в бібліографічному описі подаються кирилицею, необхідно виконати транслітерацію, назву статті та видання, в якому її опубліковано, необхідно додатково перекласти англійською мовою. Крім того, якщо в наведеному джерелі чотири і більше авторів, необхідно зазначати прізвища всіх авторів без винятку. Розділові знаки ставляться згідно з зарубіжними бібліографічними стандартами.
Скористатися програмою транслітерації українського тексту в латиницю можна на сайті http://www.translit.kh.ua, російського – на сайті http://www.translit.ru.
Зразки оформлення бібліографічного опису.
Для монографій кирилицею:
Використані джерела (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)
1. Бородай, І. С. Теоретико-методологічні основи становлення та розвитку вітчизняної зоотехнічної науки / І. С. Бородай. – Вінниця, 2012. – 416 с.
2. Технологія виробництва молока і яловичини / Костенко В. І. [та ін.] – К. : Аграрна освіта, 2010. – 529 с.
References (згідно з вимогами Scopus)
Boroday, I. S. 2012. Teoretyko-metodolohichni osnovy stanovlennya ta rozvytku vitchyznyanoyi zootekhnichnoyi nauky – Theoretical and methodological bases of formation and development of native livestock science. Vinnytsya, 416 (in Ukrainian).
Kostenko, V. I., Y. Z. Sirats'kyy, Yu. D. Ruban, M. I. Admin, and S. I. Shevchenko. 2010. Tekhnolohiya vyrobnytstva moloka і yalovychyny – Technology of production of milk and beef Kyiv, Ahrama osvita, 529 (in Ukrainian).
Для статей кирилицею:
Використані джерела (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)
1. Суровцев, В. Н. Влияние срока продуктивного использования на конкурентно-способность молочного животноводства / В. Н. Суровцев, Б. С. Галсанова // Зоотехния. – 2008. – № 5 – С. 21-22.
2. Петренко, І. П. Генотипова мінливість тварин у скотарстві залежно від рівня консолідації їх спадковості / І. П. Петренко, О. Д. Бірюкова, М. С. Гавриленко // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2013. – Т. 11, № 1. – С. 120-128.
References (згідно з вимогами міжнародних баз даних)
1. Surovtsev, V. N., and В. S. Galsanova. 2008. Vliyanie sroka produktivnogo ispol'zovaniya na konkurentnosposobnost' molochnogo zhivotnovodstva - Impact of term of the productive use on competitiveness of dairy farming. Zootekhniya - Animal science. 5:21–22 (in Russian).
2. Petrenko, І. Р, О. D. Biryukova, and М. S. Havrylenlco. 2013. Henotypova minlyvist' tvaryn u skotarstvi zalezhno vid rivnya konsolidatsiyi yikh spadkovosti - Genotypic variability of animal in cattle breeding depending on the level of consolidation of heredity. Visnyk Ukrayins'koho tovaiystva henetykiv і selektsioneriv – Bulletin of the Ukrainian Society of Geneticists and Breeders. 11 (1): 120128 (in Ukrainian).
Для статей латиницею:
Використані джерела (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)
1. Functionality and physic-chemical characteristics of bovine and caprine Mozzarella cheeses during refrigerated storage / J.Y.Imm, E. J. Oh, K. S. Han, S. Oh, Y. W. Park, S. H. Kim. // J. Dairy Sci. 2010. Vol. 86. Pp. 2790-2798.
References (згідно з вимогами міжнародних баз даних)
1. Imm, J. Y., E. J. Oh, K. S. Han, S. Oh, Y. W. Park, and S. H. Kim. 2003. Functionality and physic-chemical characteristics of bovine and caprine Mozzarella cheeses during refrigerated storage. J. Daily Sci. 86:27902798.
 
Редакція може відхилити статтю, якщо: немає повного пакета супровідних документів; оформлення статті не відповідає зазначеним вище вимогам; тематика статті не відповідає профілю видання; назва статті не відповідає змісту; стаття написана на низькому науковому рівні; порушена в статті проблема втратила актуальність.
 
Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.
Усі матеріали, що надсилають для опублікування, проходять дворівневу систему рецензування. Рішення про публікацію статті приймає редколегія. Редакція залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати назву статті без узгодження з автором. Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертаються.
 
Вартість публікації однієї сторінки – 50 грн.
Реквізити для оплати:
р/р 3125 722 010 5477 в ДКСУ м. Києва,
МФО 820172 ЄДРПОУ 00419880,
Отримувач: Інститут продовольчих ресурсів НААН.
 
Адреса редакційної колегії:
Інститут продовольчих ресурсів НААН,
вул. Є.Сверстюка, 4-А, м. Київ, Україна, 02002
+38 (044) 517-17-07,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.