Про збірник наукових праць "Продовольчі ресурси"


У збірнику розглядаються актуальні теоретичні й практичні проблеми розвитку харчової промисловості України і перероблення сільськогосподарської сировини в умовах ринкових перетворень; досліджуються та узагальнюються соціально-економічні, структурні, інноваційно-технологічні й екологічні аспекти діяльності харчової промисловості, її галузей і підгалузей в Україні та світі; пропонуються заходи щодо підвищення ефективності й конкурентоспроможності, вдосконалення науково-технічного і фінансового забезпечення розвитку харчової та переробної промисловості на вітчизняному й світовому ринках.
Збірник призначений для наукових працівників, спеціалістів, представників державних органів управління економікою.
Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: з технічних наук  затверджено наказом МОН України №793 від 04.07.2014, з економічних наук – наказом МОН України № 1328 від 21.12.2015.
Засновник: Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України. Рік заснування – 2013.
Періодичність – 2 рази на рік.
Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ №19800-9600Р від 29.03.2013.
ISSN 2616-7204 print
       ISSN 2616-809Х online
 
Рецензування та дотримання редакційної етики

Статті підлягають обов’язковому анонімному рецензуванню.
Редакція реєструє статтю за умови, що вона відповідає вимогам, які опубліковані в журналі та розміщені на сайті
Головний редактор визначає наукову цінність роботи та призначає рецензентів – незалежних фахівців як із числа членів редколегії, які мають наукову спеціалізацію по профілю статті, так і зовнішніх фахівців.
Редакція направляє статтю без даних про авторів рецензенту. Листування між рецензентом і автором здійснюється через редакцію.
Термін рецензування – два тижні.
Рецензент робить один із наступних висновків: «рекомендую до публікації в авторському варіанті»; «рекомендую публікувати після доопрацювання і врахування зазначених недоліків»; «рекомендую відхилити публікацію» (вказується причина).
Головний редактор розглядає пропозиції рецензента і приймає відповідне рішення.
Статті, відіслані авторам після рецензування на виправлення, мають бути повернені до редакції не пізніше ніж через 10 днів після одержання. У разі перевищення зазначеного строку рукопис буде перереєстрований як такий, що надійшов знову, з відповідною зміною дати його виходу до друку.
Отриману перероблену автором роботу повторно рецензують.
Для Головного редактора висновок рецензента не є остаточним. Головний редактор може направити роботу на додаткове рецензування іншому рецензенту. У разі негативної рецензії застосовується подвійне рецензування. Остаточне рішення про публікацію статті приймає редакційна колегія журналу.
В разі не згоди автора з рецензією, він може направити до редакції мотивовану відповідь, і тоді редакційна колегія ухвалює рішення щодо доцільності направлення на повторне рецензування іншому складові рецензентів. У конфліктних або нестандартних ситуаціях Головний редактор самостійно приймає відповідне рішення.
У разі позитивної рецензії стаття проходить стилістичне, орфографічне, технічне редагування, оформлюється в макет та передається у видавництво.
У разі відмови у публікації матеріали не повертаються авторам і повторно не розглядаються.
Рецензії зберігаються у редакції журналу протягом трьох років.
Члени Вченої ради Інституту продовольчих ресурсів НААН остаточно затверджують зміст номера журналу на засіданні.