ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ ПУБЛІКАЦІЙ
у збірник наукових праць "ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ" ("FOOD RESOURCES")

До публікації у збірнику «Продовольчі ресурси» приймаються оглядові, експериментальні та методичні статті, що за тематикою відповідають наступним рубрикам: харчова промисловість, біотехнологія, зберігання та переробка продукції рослинництва і тваринництва, економіка агропромислового комплексу. Статті розглядаються після подачі повного пакета супровідних документів.
Для участі у формуванні журналу на електронні адреси редакції Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  слід подати:
1. Текст статті у форматі DOC українською, російською або англійською мовою.
Остання сторінка повинна містити прізвище, ім’я, по-батькові всіх авторів статті, їх підписи та дату підписання.
За наявності графіків, діаграм і т. ін. слід додати відповідні електронні документи у форматі EXCEL.
Двома мовами (українською та англійською) обов’язково подаються:
  -          назва статті,
  -          прізвище, ім’я, по-батькові всіх авторів,
  -          наукові ступені, вчені звання,
  -          посади,
  -          назви установ, в яких вони працюють,
  -          міста,
  -          анотації,
  -          ключові слова.
2. Інформацію про кожного автора:
  -          прізвище, ім’я, по батькові (повністю),
  -          науковий ступінь,
  -          вчене звання,
  -          посада і місце роботи,
  -          службова адреса (з поштовим індексом),
  -          службовий та мобільний телефони,
  -          електронна адреса,
  -          код ORCID ID.
Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org.
           3. Контактну інформацію відповідального за подання рукопису: 
  -          прізвище, ім’я, по-батькові,
  -          поштова адреса,
  -          телефон,
  -          електронна адреса.
           4. Документ про сплату друкарських послуг.
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Об’єм експериментальної та методичної статей (з рефератами і списками літератури) – 6-10 сторінок, оглядової – не більше 12.
Набір у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал основного тексту – 1, абзацний відступ – 1 см, вирівнювання по ширині, формат А4 (297x210), береги: ліворуч – 30 мм, праворуч – 15 мм, зверху та знизу – 20 мм.
Документ не має містити нумерацію сторінок в колонтитулах.
Заборонені «примусові» переноси за допомогою дефіса (слід вимкнути автоматичний перенос).
Абзаци позначати тільки клавішею «Enter», не застосовуючи пробілів або табуляції.
Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, неприпустиме.
Формули вставляти за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумерувати з правого боку.
Рисунки, схеми і т.і. повинні бути вставлені у форматі JPG, бути єдиним графічним не кольоровим об’єктом, розміщеним посередині. Назви повинні бути розміщені безпосередньо під рисунками, шрифт напівжирний, вирівнювання посередині.
Таблиці повинні бути вставлені за допомогою вбудованого редактора Microsoft Word та розміщені посередині. Слово Таблиця розміщується справа над таблицею, шрифт звичайний, курсив. Заголовок таблиці – нижче слова Таблиця, без інтервалу, шрифт напівжирний, вирівнювання посередині.
 
ОБОВ’ЯЗКОВІ СКЛАДОВІ СТАТТІ
Індекс УДК у лівому верхньому куті, без відступу.
Назва статті – через інтервал нижче, напівжирними великими літерами, вирівнювання посередині, без відступу.
Автори – через інтервал нижче, курсивом, вирівнювання справа, без відступу: ініціали та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, назва організації, яку представляють, місто, де знаходиться організація, ORCID ID.
Анотація (реферат) – через інтервал нижче, курсивом, вирівнювання по ширині: складається із застосуванням безособових конструкцій, обсяг не менше 1800 знаків (включаючи ключові слова). Слід відобразити: предмет, мету роботи, метод чи методологію проведення, результати, сферу застосування результатів.
Ключові слова – без інтервалу, вирівнювання по ширині – мінімум п’ять слів.
Розділи статті повинні починатися виділеними напівжирним шрифтом заголовками:
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв’язаних частин загальної проблеми, що висвітлені в статті.
Матеріали та методи. Перелік та опис матеріалів та методів, використаних у ході дослідження.
Результати та обговорення. Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки. Висновки і подальші перспективи досліджень у цьому напрямі.
Бібліографія. Бібліографічний опис використаних джерел подається у порядку цитування відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015.
Посилання на джерела в тексті включає порядковий номер джерела в бібліографічному списку і його відповідну сторінку. Їх наводять у квадратних дужках, відокремлюючи одне від одного крапкою з комою, наприклад: [3, с. 35; 8, с. 56-59]. Всі статистичні дані та цитати мають бути підкріплені посиланнями на джерела. Якщо в огляді літератури або далі по тексту є посилання на прізвище вченого, його публікація має бути наведена в загальному бібліографічному списку після статті.
References. Окремим блоком необхідно надати список джерел, оформлений відповідно до вимог світових реферативних баз даних (бажаний стиль АРА (htth://www.apastyle.org/).
Для всіх джерел, які в References подаються кирилицею, необхідно виконати транслітерацію та переклад англійською мовою назви статті та видання, в якому її опубліковано. Крім того, якщо в наведеному джерелі чотири і більше авторів, необхідно зазначати прізвища всіх авторів без винятку. 
Транслітерувати український алфавіт латиницею потрібно відповідно до постанови КМУ від 27.01.2010 №55. Для транслітерації кирилиці латиницею з української мови слід обрати стандарт Паспортний, з російської – стандарт BGN.
Після транслітерованої назви статті та видання слід навести у квадратних дужках назву англійською мовою.
 
 
Усі матеріали, що надсилають для опублікування, проходять дворівневу систему рецензування. Рішення про публікацію статті приймає редколегія. Редакція залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати назву статті без узгодження з автором. Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертаються.
Редакція може відхилити статтю, якщо: немає повного пакета супровідних документів; оформлення статті не відповідає зазначеним вище вимогам; тематика статті не відповідає профілю видання; назва статті не відповідає змісту; стаття написана на низькому науковому рівні; порушена в статті проблема втратила актуальність.
Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.
 
Вартість публікації однієї сторінки – 50 грн.
Реквізити для оплати:
р/р UA028201720313271001201005477 в ДКСУ у м. Києві
ЄДРПОУ 00419880
МФО 820172
Отримувач: Інститут продовольчих ресурсів НААН.
Адреса редакційної колегії:
Інститут продовольчих ресурсів НААН,
вул. Є.Сверстюка, 4-А, м. Київ, Україна, 02002
+38 (044) 517-17-07,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.