Вимоги до оформлення фахових статей

 


 

Редакційна колегія збірника наукових праць «Продовольчі ресурси» (фаховий для технічних наук – затверджено наказом МОН України №793 від 04.07.2014 р., економічних наук – наказом МОН України   №1328 від 21.12.2015 р. ) планує видання чергового номера:

У виданні публікують науково-теоретичні та практичні матеріали з біотехнології, економіки, харчової промисловості, зберігання продукції рослинництва і тваринництва. Запрошуємо всіх охочих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати свої статті.

Вимоги до оформлення фахових статей

Для участі у формуванні журналу слід подати:

1. Текст статті (1 примірник), що підписали всі автори, оформлений згідно з вимогами. Електронний варіант статті, (doc) (за прізвищем автора – переслати на електронну пошту     Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. );

2. Файл з відомостями про автора (прізвище, ім’я та по батькові, поштова адреса для пересилання авторського примірника, контактні телефони, адреса електронної скриньки) та інформацією про кількість примірників і необхідність поштової пересилки.

3. Відскановану квитанцію про сплату друкарських послуг (переслати на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ).

Подані до збірника статті розглядатимуть лише після подачі повного пакета супровідних документів

Структура наукової статті повинна обов’язково містити такі необхідні елементи

1. Анотації та ключові слова (українською, російською та англійською мовами) друкуються шрифтом Times New Roman, розмір – 12 пт, курсив.

2. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

3. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв’язаних частин загальної проблеми, що висвітленні в статті;

4. Матеріали та методи використані у ході дослідження;

5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

6. Висновки із цього дослідження і подальші перспективи у цьому напрямку;

7. Література (обов’язкова наявність бібліографічного списку, який складають згідно з вимогами ВАКу України).

Матеріали розміщуються на аркушах паперу формату А4 (297x210), береги: ліворуч – 30 мм, праворуч – 15 мм, зверху та знизу – 20 мм.

Увесь текст статті, літературу тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 12 пт, інтервал одиничний, вирівнювання абзацу – по ширині, відступ – 1,25. Розмір таблиць і рисунків не повинен бути меншим або більшим за ширину тексту.

У лівому верхньому куті проставляють індекс "УДК" (12 пт, шрифт звичайний, без відступу).

Нижче через інтервал – ініціали та прізвище автора (шрифт напівжирний, курсив, вирівнювання абзацу – справа, без відступу), науковий ступінь, вчене звання (шрифт звичайний, курсив, вирівнювання абзацу – справа, без відступу). Нижче – назва організації, яку представляє автор (шрифт звичайний, вирівнювання абзацу – справа, без відступу).

Нижче через інтервал – назва статті (напівжирними великими літерами, вирівнювання абзацу – посередині, без відступу).

Через інтервал – анотація мовою публікації, яку розміщують перед текстом після назви, та ключові слова.  Після цього, через інтервал, анотації та ключові слова російською та англійською мовами. Структуровану анотацію (реферат) складають з застосуванням безособових конструкцій. Вона містить тіло анотації, обсяг  якого не менше 1000 знаків без урахування пропусків). Слід відобразити у структурованому вигляді предмет, мету роботи; метод чи методологію проведення роботи; результати роботи; сферу застосування результатів (шрифт Times New Roman, курсив, розмір – 12 пт, інтервал – одиничний.)

Ключові слова наводять українською, російською та англійською мовами, їх має бути мінімум п’ять слів, шрифт Times New Roman, курсив, розмір – 12 пт. інтервал – одиничний.

Через інтервал – текст статті з літературою (шрифт звичайний, вирівнювання абзацу – по ширині, відступ – 1,25) (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» ДСТУ 7.1:2006).

Обсяг статті – 5 – 10 повних сторінок.

Статті, у яких анотації складені неправильно і (або) неграмотно перекладені, не можуть бути опубліковані.

Слід звернути увагу:

  • Формули подають за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумерують з правого боку.
  • Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним не кольоровим об’єктом розміщеним посередині. Назву рисунку друкують безпосередньо під рисунком, шрифт напівжирний, вирівнювання посередині.
  • Таблиці, друкують за допомогою вбудованого редактора Microsoft Word і розміщують посередині. Слово «Таблиця» розміщується справа, шрифт звичайний, курсив. Далі заголовок таблиці – шрифт напівжирний, вирівнювання посередині. У випадку переходу таблиці на другу сторінку указують «Продовження таблиці»
  • Під час набору слід вимкнути автоматичний "м'який" перенос (заборонені "примусові" переноси – за допомогою дефіса). Абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не застосовувати пробілів або табуляції (клавіша "Tab").
  • Посилання на літературу в тексті включає порядковий номер джерела в бібліографічному списку і його відповідну сторінку. Їх наводять у квадратних дужках, відокремлюючи одне від одного крапкою з комою, наприклад: [3, с. 35; 8, с. 56 – 59].
  • Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.
  • Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.
  • Джерела в бібліографічному списку розміщують у порядку цитування.
  • Якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого, його публікація має бути наведена в загальному бібліографічному списку після статті.
  • Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, неприпустиме.

Редакція може відхилити статтю, якщо:

немає повного пакета супровідних документів;

оформлення статті не відповідає зазначеним вище вимогам;

тематика статті не відповідає профілю видання;

назва статті не відповідає змісту;

стаття написана на низькому науковому рівні;

порушена в статті проблема втратила актуальність.

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.

Усі матеріали, що надсилають для опублікування, проходять дворівневу систему рецензування. Рішення про публікацію статті приймає редколегія. Редакція залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати назву статті без узгодження з автором.

Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертають.

Для довідок:

контактні телефони – +380445171716;

Вербицький Сергій Борисович

електронна скринька –– Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Публікація платна, вартість однієї сторінки 50 грн.

Реквізити для оплати:

Р/Р 3125 722 010 5477 в ГУДКСУ м. Києва

МФО 820172

ЄДРПОУ 00419880

Отримувач: Інститут продовольчих ресурсів НААН України