Збірник наукових праць "Продовольчі ресурси" 


Інститут продовольчих ресурсів НААН запрошує опублікувати результати своїх досліджень у 10-му випуску збірника наукових праць «Продовольчі ресурси».

Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: з технічних наук затверджено наказом МОН України № 793 від 04.07.2014, з економічних наук – наказом МОН України № 1328 від 21.12.2015

До публікації у збірнику приймаються оглядові, експериментальні та методичні статті, що за тематикою відповідають наступним рубрикам: харчова промисловість, біотехнологія, зберігання та переробка продукції рослинництва і тваринництва, економіка.

Надіслані у вигляді статей матеріали українською, російською або англійською мовою будуть опубліковані мовою оригіналу у червні 2018 року.

Матеріали просимо надіслати до 1 травня 2018 року за адресою: Інститут продовольчих ресурсів НААН, вул. Є.Сверстюка, 4-А, м. Київ, Україна, 02002, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Контактний телефон: +38 (044) 517-17-07 – Вербова Оксана Вікторівна.

Вартість публікації – 50 грн. за 1 сторінку.
Оплата за опублікування статей за реквізитами:
р/р 3125 722 010 5477 в ДКСУ м. Києва,
МФО 820172, ЄДРПОУ 00419880.
Отримувач: Інститут продовольчих ресурсів НААН.
Обов’язково вказати прізвище та ініціали платника. 

Збірник випускається двічі на рік.

У збірнику представлено наукові статті, у яких розглянуто актуальні теоретичні й практичні проблеми розвитку харчової промисловості України і перероблення сільськогосподарської сировини в умовах ринкових перетворень. Досліджено та узагальнено соціально-економічні, структурні, інноваційно-технологічні й екологічні аспекти діяльності промисловості, її галузей і підгалузей в Україні та окремих регіонах. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності й конкурентоспроможності, вдосконалення науково-технічного і фінансового забезпечення розвитку харчової та переробної промисловості на вітчизняному й світовому ринках.

Матеріали науково-виробничого збірника друкуються в авторській редакції.

Усі статті проходять обов`язкове рецензування членами редакційної колегії, докторами наук з відповідного профілю або провідними фахівцями інших наукових і освітніх установ. 


Редакційна колегія:

М.П. Сичевський, академік НААН України, д-р екон. наук, професор; 
    Л.М. Хомічак, чл.-кор. НААН України, д-р техн. наук, професор;
    Л.В. Дейнеко, д-р екон. наук, професор;
    В.І. Дробот, чл.-кор. НААН України, д-р техн. наук, професор;
    Н.Ф. Кігель, д-р техн. наук;
    Ю.О. Лупенко, академік НААН України, д‑р екон. наук, професор;
    С.Т. Олінійчук, д-р техн. наук, с.н.с.;
    Ю.Г. Сухенко, д-р техн. наук, професор;
    К.В. Копилова, д-р с.-г. наук, с.н.с.;
    П.Л. Шиян, д-р техн. наук, професор;
          О.М. Шпичак, академік НААН України, д-р екон. наук, професор;  
          А.Е. Юзефович, чл.-кор. НААН України, д-р екон. наук, професор;
          О.В. Коваленко, д-р екон. наук, с.н.с.

          Правила для авторів

         До публікації у збірнику «Продовольчі ресурси» приймаються оглядові,  експериментальні та методичні статті, що за тематикою відповідають наступним рубрикам: біотехнологія, економіка, харчова промисловість, зберігання продукції рослинництва і тваринництва.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ РУКОПИСІВ
Для участі у формуванні журналу на електронну адресу редакції Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  слід подати:
1. Текст статті українською, англійською або російською мовою, оформлений згідно з вимогами, який містить на останній сторінці ПІБ, підписи всіх авторів та дату, у форматах pdf та doc. За наявності графіків, діаграм і т. ін. додаються відповідні електронні документи у форматі excel.
Українською та англійською мовами подаються: назва статті, прізвище, ім’я, по- батькові всіх авторів статті, назви установ, в яких вони працюють, міста, наукові ступені, вчені звання, посади, анотації та ключові слова.
Також необхідно зазначити до якої рубрики автори відносять свою статтю.
2. Контактну інформацію – прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, поштову та електронну адреси, номер телефону автора, відповідального за подання рукопису.  
3. Відскановану квитанцію про сплату друкарських послуг.
Подані статті розглядаються після подачі повного пакета супровідних документів.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Об’єм експериментальної та методичної статей (з рефератами і списками літератури) – 5-10 сторінок, оглядової – не більше 12;
Набір у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал основного тексту – 1, абзацний відступ – 1,25 см, вирівнювання  по ширині, формат А4 (297x210), береги: ліворуч – 30 мм, праворуч – 15 мм, зверху та знизу – 20 мм.
Документ не має містити нумерацію сторінок в колонтитулах. Заборонені "примусові" переноси за допомогою дефіса (слід вимкнути автоматичний перенос). Абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не застосовуючи пробілів або табуляції (клавіша "Tab").
Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, неприпустиме.
Формули вставляються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумерують з правого боку.
Рисунки, схеми і т.д. вставляються у форматі JPG, повинні бути єдиним графічним не кольоровим об’єктом, вирівнювання посередині. Назви друкуються безпосередньо під рисунками, шрифт напівжирний, вирівнювання посередині.
Таблиці вставляються за допомогою вбудованого редактора Microsoft Word, вирівнювання посередині. Слово «Таблиця» розміщується справа над таблицею, шрифт звичайний, курсив. Заголовок таблиці – нижче слова «Таблиця», без інтервалу, шрифт напівжирний, вирівнювання посередині. У випадку переходу таблиці на другу сторінку указують «Продовження таблиці».
ОБОВ’ЯЗКОВІ СКЛАДОВІ СТАТТІ
Індекс УДК у лівому верхньому куті, без відступу.
Назва статті – через інтервал нижче, напівжирними великими літерами, вирівнювання посередині, без відступу.
Автори – через інтервал нижче, курсивом, вирівнювання справа, без відступу – ініціали та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, назва організації, яку представляють.
Анотація (реферат) – через інтервал нижче, курсивом, вирівнювання по ширині –  складається із застосуванням безособових конструкцій, обсяг не менше 1000 знаків (без урахування пропусків). Слід відобразити у структурованому вигляді предмет, мету роботи; метод чи методологію проведення роботи; результати роботи; сферу застосування результатів.
Ключові слова – без інтервалу, вирівнювання по ширині – мінімум п’ять слів.
Розділи статті повинні починатися виділеними напівжирним шрифтом заголовками:
Вступ. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв’язаних частин загальної проблеми, що висвітлені в статті.
Матеріали та методи. Перелік та опис матеріалів та методів, використаних у ході дослідження.
Результати та обговорення. Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки. Висновки і подальші перспективи досліджень у цьому напрямі.
Бібліографія. Бібліографічний опис використаних джерел подається у порядку цитування згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Посилання на джерела в тексті включає порядковий номер джерела в бібліографічному списку і його відповідну сторінку. Їх наводять у квадратних дужках, відокремлюючи одне від одного крапкою з комою, наприклад: [3, с. 35; 8, с. 56 - 59]. Всі статистичні дані та цитати мають бути підкріплені посиланнями на джерела. Якщо в огляді літератури або далі по тексту є посилання на прізвище вченого, його публікація має бути наведена в загальному бібліографічному списку після статті.
References. Окремим блоком необхідно подавати список джерел, оформлений відповідно до вимог міжнародних баз даних. Для всіх джерел, які в бібліографічному описі подаються кирилицею, необхідно виконати транслітерацію, а назву статті та видання, в якому її опубліковано, необхідно додатково перекласти англійською. Крім того, якщо в наведеному джерелі чотири і більше авторів, необхідно зазначати прізвища всіх авторів без винятку. Розділові знаки ставляться згідно з зарубіжними бібліографічними стандартами.
Скористатися програмою транслітерації українського тексту в латиницю можна на сайті http://www.translit.kh.ua, російського – на сайті http://www.translit.ru
Зразки оформлення бібліографічного опису.
Для монографій кирилицею:
Бібліографія (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)
1. Бородай, І. С. Теоретико-методологічні основи становлення та розвитку вітчизняної зоотехнічної науки / І.  С. Бородай. – Вінниця, 2012. – 416 с.
2. Технологія виробництва молока і яловичини / Костенко В. І. [та ін.] – К. : Аграрна освіта, 2010. – 529 с.
References (відповідно до міжнародних стандартів)
Boroday, I. S. 2012. Teoretyko-metodolohichni osnovy stanovlennya ta rozvytku vitchyznyanoyi zootekhnichnoyi nauky – Theoretical and methodological bases of formation and development of native livestock science. Vinnytsya, 416 (in Ukrainian).
Kostenko, V. I., Y. Z. Sirats'kyy, Yu. D. Ruban, M. I. Admin, and S. I. Shevchenko. 2010. Tekhnolohiya vyrobnytstva moloka і yalovychyny — Technology of production of milk and beef Kyiv, Ahrama osvita, 529 (in Ukrainian).
Для статей кирилицею:
Бібліографія (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)
1. Суровцев, В. Н. Влияние срока продуктивного использования на конкурентноспособность молочного животноводства / В. Н. Суровцев, Б. С. Галсанова // Зоотехния. – 2008. – № 5 – С. 21-22.
2. Петренко, І. П. Генотипова мінливість тварин у скотарстві залежно від рівня консолідації їх спадковості / І. П. Петренко, О. Д. Бірюкова, М. С. Гавриленко // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2013. – Т. 11, № 1. – С. 120-128.
References (відповідно до міжнародних стандартів)
1. Surovtsev, V. N., and В. S. Galsanova. 2008. Vliyanie sroka produktivnogo ispol'zovaniya na konkurentnosposobnost' molochnogo zhivotnovodstva - Impact of term of the productive use on competitiveness of dairy farming. Zootekhniya - Animal science. 5:2122 (in Russian).
2. Petrenko, І. Р, О. D. Biryukova, and М. S. Havrylenlco. 2013. Henotypova minlyvist' tvaryn u skotarstvi zalezhno vid rivnya konsolidatsiyi yikh spadkovosti - Genotypic variability of animal in cattle breeding depending on the level of consolidation of heredity. Visnyk Ukrayins'koho tovaiystva henetykiv і selektsioneriv – Bulletin of the Ukrainian Society of Geneticists and Breeders. 11 (1): 120128 (in Ukrainian).
Для статей латиницею:
Бібліографія (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)
1. Functionality and physic-chemical characteristics of bovine and caprine Mozzarella cheeses during refrigerated storage / J. Y. Imm, E. J. Oh, K. S. Han, S. Oh, Y. W. Park, S. H. Kim. // J. Dairy Sci. 2010. Vol. 86. Pp. 2790-2798.
References (відповідно до міжнародних стандартів)
1. Imm, J. Y., E. J. Oh, K. S. Han, S. Oh, Y. W. Park, and S. H. Kim. 2003. Functionality and physic-chemical characteristics of bovine and caprine Mozzarella cheeses during refrigerated storage. J. Daily Sci. 86:27902798.
Редакція може відхилити статтю, якщо: немає повного пакета супровідних документів; оформлення статті не відповідає зазначеним вище вимогам; тематика статті не відповідає профілю видання; назва статті не відповідає змісту; стаття написана на низькому науковому рівні; порушена в статті проблема втратила актуальність.
Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.
Усі матеріали, що надсилають для опублікування, проходять дворівневу систему рецензування. Рішення про публікацію статті приймає редколегія. Редакція залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати назву статті без узгодження з автором. Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертаються.
Вартість публікації однієї сторінки – 50 грн.
Реквізити для оплати:
р/р 3125 722 010 5477 в ДКСУ м. Києва,
МФО 820172 ЄДРПОУ 00419880,
Отримувач: Інститут продовольчих ресурсів НААН.
Адреса редакційної колегії:
Інститут продовольчих ресурсів НААН,
вул. Є.Сверстюка, 4-А, м. Київ, Україна, 02002
+38 (044) 517-17-16, +38 (044) 517-17-07,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.