Висоцька фаховий семінар

19 жовтня 2021 року відбувся фаховий семінар, проведений Відділом технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів на тему дисертаційного дослідження згідно теми «Технологічні особливості крохмалю в борошні пшеничному» Висоцької Світлани Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» та спеціальності 181 «Харчові технології»).

В ході семінару було обговорено основні положення дисертації,актуальність теми, наукову новизну та практичне значення роботи. Здобувач доповіла про основні результати дисертації. Їй було поставлено ряд запитань, на які було надано обґрунтовані відповіді та пояснення.Завершилося обговорення виступом наукового керівника Кузнєцової І.В. д.с-г.н., с.н.с. про виконання індивідуального плану досліджень та оцінку виконання дисертаційної роботи здобувачем.

Рецензенти:Науменко О.В. д.т.н., с.н.с., Данілова К.О. к.т.н., с.н.с. дали об’єктивну оцінку роботі та висловили особисті зауваження та побажання. Фаховий семінар завершився голосуванням та одноголосним ухваленням наступного рішення: дисертація здобувача ступеня доктора філософіїВисоцької С.І. рекомендується для подання до розгляду та захисту у спеціалізованій вченій раді.

naas logo mes logo