Продовольчі ресурси 2017 рік Випуск № 9 Стаття 09

09. Бренд сільських територій як агропродовольчих територій: іміджеві переваги та обмеження
 
І.О. Павлова
Сторінки: 83-89
 
Короткий огляд
У статті обґрунтовано роль сільських територій в реалізації стратегії розвитку України в умовах зростання глобальної конкуренції. На підставі використання системного, міждисциплінарного та маркетингового підходів, загальнонаукових та спеціальних методів дослідження здійснено аналіз позиціювання цих природних та соціально-просторових утворень, як агропродовольчих територій, визначено їх бренд в контексті поліфункціональної парадигми. Досягненню мети та завдань дослідження сприяв розгляд об′єкту вивчення з позицій ідентифікації та класифікації сільських територій як агроекосистеми, економічного простору, соціального середовища та ментального образу. З урахуванням рівнів, різновидів сільських територій, їх регіональних особливостей та специфіки визначено переваги та обмеження ідентифікації сільських територій як агропродовольчих територій. Доведено перспективність формування єдиного соціально-просторового сільсько-міського континууму з метою посилення на цих територіях агропродовольчої функції. Визначено економічні, екологічні та соціальні обмеження досконалого виконання агропродовольчої функції в умовах неконтрольованого поширення великих кампаній холдингового типу. Розглянуто перспективи формування об’єднаних територіальних громад у вирішенні проблем соціально-економічного та екологічного розвитку сільських територій. Накреслено шляхи подальшої наукової розробки досліджуваної проблеми.
 
Ключові слова: агропродовольчі території, бренд, брендинг, імідж, сільські території, функції сільських територій
 
Бібліографія
1. Florek, M. Podstawy marketingu terytorialnego / M. Florek. – Poznan: Academia economiczna w poznaniu, 2006. – 190 p.
2. Kotler, Ph. Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations / Ph. Kotler, D. Haider, l.Rein // The Free Press. – New York, 1993. – 451 р.
3. Krugman, P. Geography and Trade / P. Krugman // MA:MIT Press. – Cambridge, 1991. – 476 р.
4. Prahalad, C. The Core Competence of the Corporation / C. Prahalad, G. Hame // Business Review. – Harvard. – 1990. Vol. – 68. – Т. 3. – Р. 79-91.
5. Макаренко, М.В. Імідж регіону як головний чинник його конкурентоспроможності / М.В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №2 (128). – С. 180-187.
6. Рибаченко, Т.Ю. Імідж територій як фактор інвестиційної привабливості / Т.Ю.Рибаченко, О.Є. Фаборовський // Економічний простір. – 2013. – № 74. – С. 142-150.
7. Полішко, Г.Г. Національний брендинг у глобальній економічній системі: дис. канд. екон. наук; спец. 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини/ Г.Г. Полішко. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський націон. ун-т ім. Олеся Гончара, 2016. – 238 с.
8. Вакар, Т.В. Методологічні та методичні основи брендингу сільських територій / Т.В. Вакар // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 80-83.
9. Мороз, О.В. Брендингові основи розвитку сільських територій. [Електронний ресурс] / О.В. Мороз, Н.П. Карачина, Т.В.Вакар. – Режим дострупу:http: // ir.lib.vntu. edu.ua/bitstream/handle/
10. Павлов, О.І. Імідж сільських територій як об’єкт маркетингу / О.І. Павлов // Економіка харчової промисловості. – 2014. – № 4 (24). – С. 42-47.
11. Михайлова, Л.І. Особливості сільських територій та брендингові перспективи сільського розвитку / Л.І. Михайлова // Вісн. ЖНАЕУ. – 2016. – № 2 (57). – С. 15-23.
12. Мороз, О.В. Потенціал і перспективи брендингу сільських територій / О.В.Мороз, В.М. Семцов, Т.В. Вакар // Наук. вісн. Херсонського державного ун-ту. – Сер. Екон. науки. – 2015. – Вип. 10, частина 3. – С. 105-110.
13. Вакар, Т.В. Брендинг сільських територій: дис. канд. екон. наук; спец. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством / Т.В. Вакар. – Вінницький націон. технічний ун-т, 2016. – 232 с.
14. Борщевський, В.В. Маркетинг сільських територій у новій парадигмі управління конкурентоспроможністю регіону / В.В.Борщевський, І.М. Куліш // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2016. – Вип. 1(117). – С. 12-15.
15. Кравців, І.К. Маркетинг сільських територій у розвитку економіки регіону: проблеми, завдання, перспективи / І.К.Кравців // Регіональна економіка. – 2016. – № 2(80). – С. 129–135.
16. Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / Павлов О.І., Хвесик М.А, Юрчишин В.В. та ін.; за ред. О.І. Павлова. – Одеса: Астропринт, 2012. – 760 с.
17. Соціо-еколого-економічний розвиток агропродовольчої сфери України в сучасних умовах: проблеми та шляхи їх розв’язання: монографія / авт. кол.: О.І. Павлов, К.Б. Козак, Д.Ф. Крисанов [та ін.]: за ред. О.І. Павлова. – Одеса: Астропринт, 2015. – 512 с.
18. Павлов, А.И. Идентификация и классификация сельских территорий: теория, методология, практика: монография / А.И. Павлов. – Одесса: Астропринт, 2015. – 344 с.
19. Про добровільне обєднання територіальних громад: Закон України від 5 лютого 2015 р. №157-VІІІ в ред. від 16 квітня 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19
20. Агропродовольчий розвиток України в контексті забезпечення продовольчої безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ief.org.ua/wp-content/up/loads/2015/15/ Презентація теми - Агропродовольчий-розвиток-у-контексті-забезпечення-продовольчної-безпеки-pdf
21. Pavlov, O. The risks of rural development in Ukraine / O.Pavlov // Risk in food economy – theory and practice: monographs of multi–annual programme / Ed.: dr Justyna Goral, dr. Marek Wigier. – Warsaw: Institute of agricultural and food economics. – National research institute, 2017. – P. 259–270.
22. Гадзало, Я.М. Наукові основи розвитку аграрного підприємництва та сільських територій за селозберігаючою моделлю (наук. доповідь) / Я.М. Гадзало, В.М. Жук. – К.: ННЦ ІАЕ, 2015. – 40 с.
23. Павлов, О.І. Об’єднана територіальна громада як модель сільсько-міського континууму / О.І. Павлов // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту: Економіка: зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 789. – С. 27-33