Продовольчі ресурси 2017 рік Випуск № 9 Стаття 23

23. Електрохімічна активація у процесах виробництва спирту з крохмалевмісної сировини
 
 
Н.О. Зуб, Л.Я. Паляниця, Н.І. Березовська, Р.Б. Косів
Сторінки: 189-194
 
 
Короткий огляд
Основним завданням харчових виробництв є інтенсифікація та удосконалення технології з метою максимального використання цінних речовин вихідної сировини та підвищення виходу цільового продукту. Аналіз літературних джерел свідчить, що електрохімічна активація води та водних розчинів дає можливість безреагентно змінювати їхні кислотно-лужні, окисно-відновні та каталітичні властивості, що забезпечує створення оптимальних умов ведення технологічного процесу та економію сировинних ресурсів. Метою роботи було дослідити вплив католіту та аноліту у складі замісу з пшениці на хіміко-технологічні показники сусла та бражки. У результаті експериментальних досліджень встановлено, що електрохімічно активована вода, а саме католіт та аноліт, у складі замісу з пшениці дозволяє знизити динамічну в’язкість сусла на 5,6%, зменшити вміст загальних вуглеводів на 13,1% та нерозчиненого крохмалю на 15,6% у бражці, а також підвищити вміст спирту на 1,9% (відн.) відносно контролю.
 
Ключові слова: крохмалевмісна сировина, пшениця, електрохімічно активована вода, католіт, аноліт, ферменти амілолітичної дії, дріжджі Saccharomyces cerevisiae, сусло, бродіння, спирт
 
Бібліографія
1. Маринченко, В.О. Технологія спирту. / В.О. Маринченко, В.А. Домарецький, П.Л. Шиян, В.М. Швець, П.С. Циганков, І.Д.Жолнер. / Під ред. проф. В.О.Маринченка. – Вінниця: «Поділля-2000», 2003. – 496 с.
2. Шиян, П.Л. Інноваційні технології спиртової промисловості. Теорія і практика / П.Л. Шиян, В.В. Сосницький, С.Т.Олійнійчук  – К.: Видавничий дім «Асканія», 2009. – 424 с.
3. Гусева,Т. И. Микробиологические аспекты получения качественного зернового сусла при производстве спирта / Т.И.Гусева, О. А. Калинина, Э. Н. Колдин // Производство спирта и ликероводочных изделий. 2004. №2. с.12-15.
4. Прилуцкий, В. И. Электрохимически активированная вода: аномальные свойства, механизм биологического действия / В.И. Прилуцкий, В.М. Бахир. – М.: ВНИИИМТ, 1997. – 244 с.
5. Козлов, И.В. Разработка способапримененияэлектрохимическиактивированной водывтехнологии пива ибезалкогольных напитков: авторе. дис. канд. техн. наук: спец. 05.18.07 – Биотехнология пищевых продуктов (пивобезалкогольная, спиртовая и винодельческая промышленности) / Козлов И. В.; МГУПП. – М., 2009. – 25 с.
6. Бордун, І.М. Електрохімічно активовані розчини як екобезпечні дезінфектанти цукрового виробництва / І.М.Бордун, В.В.Пташник, Р. Б. Чаповська, Б. Анжей // Цукор України. 2014. № 3 (99). С. 12–15.
7. Старкова, Е. Р. Вдосконалення біотехнології солених м'ясних виробів з використанням багатокомпонентних розсолів [Текст]: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 03.00.20 / Старкова Ельвіна Решатівна; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – 23 с.
8. Танащук, Л. І. Одержання глюкозно-фруктозних сиропів з використанням електроактивованої води / Л. І. Танащук // Харчова промисловість. – 2012. № 13. – С.48-51.
9. Делимарский, Ю. К. Электролиз: теория и практика: [монография] / Ю.К.Делимарский. К. : Техніка, 1982. 168 с.: ил.
10. Бахир, В. И. Электрохимическая активация: история, состояние, перспективы / В. М. Бахир, Ю. Г. Задорожний, Б.И.Леонов, С. А. Паничева, В.И.Прилуцкий, О.И.Сухова; Под ред. В.М. Бахира. – М.: ВНИИИМТ, 1999. – 256 с.: ил.
11. Пат. № 5460, МПК C12G 3/02. Спосіб виробництва спирту з крохмальвмісної сировини / Кисла Л. В., Бойко П.М., Фіщенко А. М., Чіпчар Р. І., Марінченко В.О.; опубл. 28.12.1994.
12. АС № 1510349 СССР A1, C12N1/16//(C12N1/16, C12R1/865). Способ культивирования производственных дрожжей для приготовления спирта / Фищенко А. Н., Маринченко В. О., Кислая Л. В., Чипчар Р. И.; патентообладатель КТИПП – 4241754/30–13; 11.05.1987.
13. Бойко, Л.М. Физико-химические методы контроля бродильных производств: Справочник – Киев: Техника, 1986. 200 с.
14. Слюсаренко, Т. П. Лабораторный практикум по микробиологии пищевых производств / Т. П. Слюсаренко. – М. Легкая и пищевая. пром-сть, 1984. – 208 с.