Продовольчі ресурси 2017 рік Випуск № 9 Стаття 34

34. Способи очищення дифузійного соку з використанням гідроксиду алюмінію в нанорозмірному стані
 
С.В. Ткаченко, Л.М. Хомічак, Л.М. Вєрченко, Т.В. Шейко
 
Короткий огляд
У статті експериментально встановлено ефективність впливу гідроксиду алюмінію в нанорозмірному стані на якість соків попереднього вапнування, основного вапнування, очищеного соку та підвищену стійкість одержаного на попередньому вапнуванні осаду до умов високої лужності основного вапнування.
Встановлено більш ефективну дію гідроксиду алюмінію в нанорозмірному стані на якість очищених соків в порівнянні з дією сульфату алюмінію.
З’ясовано механізм фізико-хімічної дії гідроксиду алюмінію в наноформі на представників основних груп нецукрів дифузійного соку.
Запропоновано спосіб очищення дифузійного соку з використанням гідроксиду алюмінію в нанорозмірному стані та відокремленням осаду нецукрів до основного вапнування із застосуванням вапнокарбонізації і розроблено його апаратурне оформлення.
 
Ключові слова: дифузійний сік, очищення, нанореагент, осадження, коагуляція, гідроксид алюмінію, карбонізація, нецукри
 
Бібліографія
1. Вєрченко, Л.М. Перший досвід застосування реагенту в нанорозмірному стані для додаткового очищення дифузійного соку в бурякоцукровому виробництві / Л.М.Вєрченко, С.В. Ткаченко, А.І. Маринін, К.Г. Лопатько // Цукор України. – 2012. – №12(84). – С. 15 – 20.
2. Ткаченко, С.В. Підвищення ефективності очищення дифузійного соку з використанням гідроксиду алюмінію в нанорозмірному стані : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.05 “Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння” / С.В. Ткаченко. – Київ, НУХТ, 2014. – 21 с.
3. Верченко, Л.М. Влияние гидроксида алюминия в наноформе на несахара диффузионного сока / Л.М. Вєрченко, С.В.Ткаченко, Л.М. Хомичак, // Сахар. – 2013. – №9. – С. 44 – 47.
4. Заводские схемы очистки диффузионного сока с отделением осадка несахаров до основной дефекации: обзорная информация / [Н.И. Жаринов, Ю.В. Аникеев, Р.Г. Жижина и др.]; Сахарная промышленность. – [серия 23, выпуск 10]. – М.: АгроНИИТЭИПП. – 1991. – 32 с.
5. Инструкция по химико-техническому контролю и учёту сахарного производства. – Киев: ВНИИСП, 1983. – 475 с.
6. Технологія цукристих речовин: лабораторний практикум / [М.П. Купчик, Л.П.Рева, Н.І. Штангєєва та ін.]. – К.: НУХТ, 2007. – 393 с.
7. Запольский, А.К. Очистка воды коагулированием / Запольский А.К. – ЧП «Медоборы – 2006», 2011. – 296 с.
8. Патент на корисну модель 38461 UA, МПК (2006) B22F 9/08. Пристрій для отримання колоїдних розчинів ультрадисперсних порошків металів / К. Г. Лопатько, Є. Г. Афтанділянц, А.А. Щерба, С. М. Захарченко, С. А. Яцюк, заявник і патентовласник Національний аграрний університет. – № u200810312; заявл. 12.08.2008; опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1, 2009.
9. Досвід використання нанокомпозиту алюмінію в умовах бурякоцукрового виробництва / [В.В. Олішевський, А.І.Українець, К.Г. Лопатько, Н.М. Пушанко та ін.] // Цукор України. – 2016. – №11-12 (131-132). – С. 11 – 16.