МОНОГРАФІЇ

Сичевський М.П., Юзефович А.Е., Коваленко О.В., Куць О.І., Лузан Ю.Я.
Стратегічний потенціал продовольчої системи України. Монографія. Київ: ___, 2020. – 162 с.
Представлено результати дослідження теорії та практики формування і функціонування продовольчої системи України. Обґрунтовано організаційно-економічний механізм забезпечення цілісності та ефективності продовольчої системи та наслідки еволюції суспільних потреб в сировинних та продовольчих ресурсах. Оцінено стійкість функціонування продовольчої системи в нестабільних макроекономічних умовах та кризових ситуаціях. Досліджено стратегічний потенціал розвитку сировинних та продовольчих ресурсів, стан та перспективи розвитку інвестиційно-інноваційного забезпечення продовольчої системи, роль, напрямки та механізми впливу державних регуляторів у створенні сприятливих інституціональних передумов розвитку продовольчої системи.
Для працівників різних рівнів управління галузями і підприємствами агропромислового виробництва продовольства, керівників, спеціалістів, науковців, викладачів, студентів.

 
Коваленко О. В., Куць О. І. , Бокій О. В.
Концептуальні засади формування економічної політики та механізмів розвитку харчової промисловості. Інститут продовольчих ресурсів НААН. Київ, 2020. 51 с.
         ISBN 978-966-669-547-8
У науковому виданні висвітлено теоретичні засади економічної продовольчої політики розвитку харчової промисловості в умовах глобальних викликів. Обґрунтовано методологічні підходи до економічної політики у продовольчому секторі. Наведено модель розвитку харчової промисловості. Представлено концепцію економічної політики та механізмів регулювання розвитку харчової промисловості в умовах глобальних викликів.
Призначено для представників державних структур, працівників різних рівнів управління галузями і підприємствами харчової промисловості та суміжними галузями, керівників, спеціалістів, науковців, викладачів закладів вищої освіти, студентів.
 
          Сичевський М.П., Коваленко О.В., Куць О.І., Юзефович А.Е., Ященко Л.О.
          Інноваційна конкурентоспроможність харчової промисловості України в глобальних вимірах сучасності: концепція зростання та шляхи досягнення. Монографія. Київ, 2020. 139 с.
          Представлено обґрунтування концептуальних засад підвищення конкурентоспроможності харчової промисловості в умовах інноваційної економіки. Досліджено теоретико-методологічні аспекти формування та оцінювання конкурентоспроможності галузей харчової промисловості. На основі аналізу теорії технологічних укладів та ідентифікації основних проблем, які перешкоджають формуванню стійких конкурентних переваг суб’єктів господарювання, обґрунтовано необхідність інноваційної модернізації харчових виробництв, удосконалено методичні підходи до оцінювання конкуренто-спроможності окремих галузей харчової промисловості. Визначено пріоритети продовольчої політики в забезпеченні конкурентоспроможності харчової промисловості, виявлено основні індикатори стабільного зростання конкурентоспроможності, що узгоджуються з Цілями розвитку України на перспективу, розраховано їх прогнозні показники.
          Для працівників різних рівнів управління галузями і підприємствами агропромислового виробництва, керівників, спеціалістів, науковців, викладачів, студентів.

 

Сичевський М. П. Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки та розвитку держави. К.: Аграр. наука, 2019. 388 с. ISBN 978-966-540-459-0
У монографії проаналізовано сучасні тенденції розвитку харчової промисловості у глобальному та національному вимірі, світові виклики щодо забезпечення населення продовольством і роль України в їх подоланні, взаємозв’язки вітчизняного агропродовольчого комплексу зі світовою продовольчою системою. Розкрито роль харчової індустрії, її потенціал, загрози та виклики в умовах нестабільної економіки і глобального інноваційного прогресу. Представлено перспективи розвитку внутрішнього продовольчого ринку та посилення експортного потенціалу країни. Визначено нові можливості та шляхи забезпечення ефективного розвитку харчової індустрії.
Призначено для представників державних структур, працівників різних рівнів управління галузями і підприємствами харчової промисловості та суміжними галузями, науковців, викладачів закладів вищої освіти, студентів.
 

2018 Розвиток аграрної сфери економіки в умовах децентралізації управління в Україні Лузан

Розвиток аграрної сфери економіки в умовах децентралізації управління в Україні
Гадзало Я. М., Гладій М. В., Саблук П. Т., Лузан Ю. Я.
Розвиток аграрної сфери економіки в умовах децентралізації управління в Україні. К.: Аграр. наука, 2018. 328 с.
ISBN 978-966-540-542-9
Розглянуто сучасний стан і перспективи регіональної оптимізації аграрної сфери України, формування економіки, стратегії природних ресурсів у нових умовах господарювання. Значну увагу приділено дослідженню питань економічного оцінювання та раціонального використання земельних ресурсів і матеріально-технічної бази у розрізі природних зон країни. Наведено дані щодо територіальної організації агропромислової сфери, а також стратегічні проблеми його розвитку.
Розраховано на вчених-фахівців, викладачів, аспірантів, працівників центральних і місцевих органів державної влади та самоврядування.
 
2016 Харчова промисловість України стратегічні аспекти розвитку. МонографіяХарчова промисловість України: стратегічні аспекти розвитку: монографія
Колектив авторів:
Гадзало Я. М. (вступ; 1.2; 1.3; 1.5; 2.4; 3.1; 3.2; 4.1); Сичевський М. П. (1.1; 1.2; 2.1; 2.3; 2.5; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2); Бокій О. В. (1.5; 3.1; 4.3); Вербицький С. Б. (3.5); Дейнеко Л. B. (1.1); Ємцев В. І. (2.1); Коваленко О.В.   (1.3; 1.4; 2.4; 3.1; 3.4; 4.4);   Коткова Н.С.  (3.3; 4.4);   Куць О. І.   (1.3; 2.1; 2.3; 3.2);   Лисенко Г. П. (3.1; 3.4); Лукашенко Н. О. (1.3; 2.1); Михайленко Г. А. (1.5; 2.1; 2.2;4.5); Шмаглій О. Б. (1.2; 3.2; 3.4; 4.5); Юзефович А. Е. (1.5; 3.1; 4.1; 4.3); Юрченко Н. С. (2.5; 3.1)
      Харчова промисловість України: стратегічні аспекти розвитку: монографія / за заг. ред. акад. НААН Я. М. Гадзала; Інститут продовольчих ресурсів НААН. К.: Аграр. наука, 2016. 380 с.
ISBN 978-966-540-424-8

Висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти функціонування харчової промисловості України на зламі ХХ-ХХІ ст. Розкрито стратегічні вектори і пріоритетні напрями розвитку галузевих ринків харчової промисловості в умовах глобалізації та монополізації світових продовольчих ринків. Визначено чинники кон’юнктурних змін, бар’єри та ризики на шляху активізації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних товаровиробників. Окреслено напрями державної політики сприяння розвитку харчової промисловості, засади макроекономічної стабілізації і зростання платоспроможного попиту населення.

Призначено для працівників різних рівнів управління галузями і підприємствами харчової промисловості в системі АПК, керівників, спеціалістів, науковців, викладачів, студентів.
 
Коваленко О. В. Інновації та бізнес у харчовій промисловості: монографія. К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. 300 с.
ISBN 978-966-669-489-1
Наведено концептуальні основи формування інноваційної системи харчової промисловості в контексті розвитку національної економіки; теоретико-методологічні засади щодо побудови стратегічних моделей бізнесу в умовах нестійкої економіки України. Узагальнено досягнення світового інноваційного процесу, обґрунтовано чинники розвитку інноваційної системи України та наслідки їх впливу на розвиток харчової промисловості. Досліджено проблемні аспекти та фактори соціальної і продовольчої безпеки в процесі реалізації інноваційної моделі України.
Призначено для працівників різних рівнів управління галузями і підприємствами харчової промисловості в системі АПК, керівників, спеціалістів, науковців, викладачів, студентів.
 
2013 Концептуальні засади галузевої паспортизації харчової індустрії УкраїниКонцептуальні засади галузевої паспортизації харчової індустрії України
Авторський колектив: Сичевський М. П. (вступ, п. 1.1, п. 1.2), Куць О. І. (п. 1.2, п. 2.10),   Коваленко О. В.  (п, 1.2, п. 2.7, п. 2.8),   Дейнеко Л. В.  (п. 1.1),   Бокій О. В.  (п. 2.1, п. 2.5, п. 2.12),   Капась О. М.  (п. 2.2),  Коткова Н. В  (п. 2.8, п. 2.11);  Панченко О. В.  (п. 2.3, и. 2.10);  Печенога О. П.  (п. 2.8, п. 2.13), Сіра Ю. В.  (п, 2.2, п. 2.6, 2.10);  Ткаченко Д. М.  (п. 2.7, п. 2.10);  Шмаглій О. Б.  (п. 2.4, п. 2.9),  Лукашенко Н. О.  (п. 2.13).
Концептуальні засади галузевої паспортизації харчової індустрії України. К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. 264 с.
ISBN 978-966-669-434-1
На основі обґрунтування концепції паспортизації галузей харчової індустрії, здійсненого моніторингу кон’юнктури ринків продовольства, класифіковано систему економічних показників й сформовано базу даних, що слугуватиме підґрунтям при формуванні стратегій розвитку продовольчого комплексу й дієвим інформаційним ресурсом, спрямованим на забезпечення сталого розвитку галузі.
Для службовців, економістів, наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

naas logo mes logo