Про збірник наукових праць "Продовольчі ресурси"

ПОСИЛАННЯ НА САЙТ ЗБІРНИКА

LINK TO THE SITE OF THE COLLECTION

2019 Food Resources 13 Cover half

Матеріали збірника наукових праць «Продовольчі ресурси» присвячено розв’язанню актуальних теоретичних і практичних проблем розвитку харчової промисловості і перероблення сільськогосподарської сировини в умовах ринкових перетворень. У статтях українських і зарубіжних науковців досліджуються та узагальнюються соціально-економічні, структурні, інноваційно-технологічні й екологічні аспекти діяльності харчової промисловості, пропонуються заходи щодо підвищення ефективності й конкурентоспроможності харчових виробництв, вдосконалення науково-технічного і фінансового забезпечення розвитку харчової та переробної промисловості в Україні та за кордоном.
Збірник призначений для науковців, фахівців, представників профільних закладів освіти, всіх зацікавлених осіб.
Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: з технічних та економічних наук (спеціальності – 051, 162, 181,  наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 зі змінами від 20.06.2023 № 768).
Засновник: Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України.
Рік заснування – 2013.
Періодичність – 2 рази на рік.
Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ №19800-9600Р від 29.03.2013.
         ISSN 2616-7204 друкований варіант, ISSN 2616-809Х online - публікація

 

The materials of the collection of scientific works "Food Resources" are devoted to solving the actual theoretical and practical problems of the development of the food industry and the processing of agricultural raw materials amid market transformations. In the articles of Ukrainian and foreign scientists, socio-economic, structural, innovative-technological and ecological aspects of the food industry are studied and summarized, measures are proposed to increase the efficiency and competitiveness of food production, improve scientific, technical and financial support for the development of the food and processing industry in Ukraine and abroad. 
The collection of scientific works is intended for scientists, specialists, representatives of specialized educational institutions, and all interested persons. 
The collection of scientific works "Food Resources" is included in the List of scientific professional editions of Ukraine, in which the results of dissertations for obtaining the scientific degrees of doctor and candidate of sciences can be published: in technical and economic sciences (specialties - 051, 162, 181, order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 17.03.2020 № 409 as amended the order of 06.20.2023 № 768).
Founder: Institute of Food Resources of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine.
The year of establishment is 2013.
Periodicity – 2 times a year.
Certificate of state registration – KB No. 19800-9600Р dated 29.03.2013.

naas logo mes logo