Положення

Положення про академічну доброчесність наукових працівників Інституту продовольчих ресурсів НААН

Положення про апеляцію результатів контролю знань здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті продовольчих ресурсів НААН

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті продовольчих ресурсів НААН

Положення про випусковий відділ Інституту продовольчих ресурсів НААН

Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в Інституті продовольчих ресурсів НААН

Положення про групи забезпечення спеціальностей у галузі знань 181 харчові технології в Інституті продовольчих ресурсів НААН

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти за спеціальністю 181 – харчові технології Інституту продовольчих ресурсів НААН

Положення про індивідуальний навчальний план роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті продовольчих ресурсів НААН

Положення про організацію інклюзивного навчання в Інституті продовольчих ресурсів НААН

Положення про організацію освітнього процесу в Інституті продовольчих ресурсів НААН

Положення про організацію та проведення комплексного іспиту зі спеціальності для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті продовольчих ресурсів НААН

Положення про освітньо-наукову програму в Інституті продовольчих ресурсів НААН

Положення про педагогічну практику здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в Інституті продовольчих ресурсів НААН

Положення про педагогічну практику здобувачів Інституту продовольчих ресурсів НААН

Положення про підвищення кваліфікації та стажування в Інституті продовольчих ресурсів НААН

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті продовольчих ресурсів НААН

Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій в Інституті продовольчих ресурсів НААН

Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням та дискримінації в Інституті продовольчих ресурсів НААН

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті при підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті продовольчих ресурсів НААН

Положення про порядок та умови вибору аспірантами вибіркових дисциплін в Інституті продовольчих ресурсів НААН

Положення про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 181 – харчові технології

Положення про раду роботодавців в Інституті продовольчих ресурсів НААН

Положення про робочу програму навчальної дисципліни в Інституті продовольчих ресурсів НААН

Положення про силабус навчальної дисципліни в Інституті продовольчих ресурсів НААН

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ "Про утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії в Інституті продовольчих ресурсів НААН"

          Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Інституті продовольчих ресурсів НААН

          Положення про опитування учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб в Інституті продовольчих ресурсів НААН

          Порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті продовольчих ресурсів

          Положення про Приймальну комісію Інституту продовольчих ресурсів

naas logo mes logo