МОНОГРАФІЇ

2019 Харчова промисловість Монографія Сичевський ОбкладинкаХарчова промисловість як основа продовольчої безпеки та розвитку держави
Сичевський М. П. Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки та розвитку держави. К.: Аграр. наука, 2019. 388 с. ISBN 978-966-540-459-0
У монографії проаналізовано сучасні тенденції розвитку харчової промисловості у глобальному та національному вимірі, світові виклики щодо забезпечення населення продовольством і роль України в їх подоланні, взаємозв’язки вітчизняного агропродовольчого комплексу зі світовою продовольчою системою. Розкрито роль харчової індустрії, її потенціал, загрози та виклики в умовах нестабільної економіки і глобального інноваційного прогресу. Представлено перспективи розвитку внутрішнього продовольчого ринку та посилення експортного потенціалу країни. Визначено нові можливості та шляхи забезпечення ефективного розвитку харчової індустрії.
Призначено для представників державних структур, працівників різних рівнів управління галузями і підприємствами харчової промисловості та суміжними галузями, науковців, викладачів закладів вищої освіти, студентів.
 

2018 Розвиток аграрної сфери економіки в умовах децентралізації управління в Україні Лузан

Розвиток аграрної сфери економіки в умовах децентралізації управління в Україні
Гадзало Я. М., Гладій М. В., Саблук П. Т., Лузан Ю. Я.
Розвиток аграрної сфери економіки в умовах децентралізації управління в Україні. К.: Аграр. наука, 2018. 328 с.
ISBN 978-966-540-542-9
Розглянуто сучасний стан і перспективи регіональної оптимізації аграрної сфери України, формування економіки, стратегії природних ресурсів у нових умовах господарювання. Значну увагу приділено дослідженню питань економічного оцінювання та раціонального використання земельних ресурсів і матеріально-технічної бази у розрізі природних зон країни. Наведено дані щодо територіальної організації агропромислової сфери, а також стратегічні проблеми його розвитку.
Розраховано на вчених-фахівців, викладачів, аспірантів, працівників центральних і місцевих органів державної влади та самоврядування.
 
2016 Харчова промисловість України стратегічні аспекти розвитку. МонографіяХарчова промисловість України: стратегічні аспекти розвитку: монографія
Колектив авторів:
Гадзало Я. М. (вступ; 1.2; 1.3; 1.5; 2.4; 3.1; 3.2; 4.1); Сичевський М. П. (1.1; 1.2; 2.1; 2.3; 2.5; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2); Бокій О. В. (1.5; 3.1; 4.3); Вербицький С. Б. (3.5); Дейнеко Л. B. (1.1); Ємцев В. І. (2.1); Коваленко О.В.   (1.3; 1.4; 2.4; 3.1; 3.4; 4.4);   Коткова Н.С.  (3.3; 4.4);   Куць О. І.   (1.3; 2.1; 2.3; 3.2);   Лисенко Г. П. (3.1; 3.4); Лукашенко Н. О. (1.3; 2.1); Михайленко Г. А. (1.5; 2.1; 2.2;4.5); Шмаглій О. Б. (1.2; 3.2; 3.4; 4.5); Юзефович А. Е. (1.5; 3.1; 4.1; 4.3); Юрченко Н. С. (2.5; 3.1)
      Харчова промисловість України: стратегічні аспекти розвитку: монографія / за заг. ред. акад. НААН Я. М. Гадзала; Інститут продовольчих ресурсів НААН. К.: Аграр. наука, 2016. 380 с.
ISBN 978-966-540-424-8

Висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти функціонування харчової промисловості України на зламі ХХ-ХХІ ст. Розкрито стратегічні вектори і пріоритетні напрями розвитку галузевих ринків харчової промисловості в умовах глобалізації та монополізації світових продовольчих ринків. Визначено чинники кон’юнктурних змін, бар’єри та ризики на шляху активізації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних товаровиробників. Окреслено напрями державної політики сприяння розвитку харчової промисловості, засади макроекономічної стабілізації і зростання платоспроможного попиту населення.

Призначено для працівників різних рівнів управління галузями і підприємствами харчової промисловості в системі АПК, керівників, спеціалістів, науковців, викладачів, студентів.
 
2015 Інновації та бізнес у харчовій промисловості КоваленкоІнновації та бізнес у харчовій промисловості
Коваленко О. В. Інновації та бізнес у харчовій промисловості: монографія. К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. 300 с.
ISBN 978-966-669-489-1
Наведено концептуальні основи формування інноваційної системи харчової промисловості в контексті розвитку національної економіки; теоретико-методологічні засади щодо побудови стратегічних моделей бізнесу в умовах нестійкої економіки України. Узагальнено досягнення світового інноваційного процесу, обґрунтовано чинники розвитку інноваційної системи України та наслідки їх впливу на розвиток харчової промисловості. Досліджено проблемні аспекти та фактори соціальної і продовольчої безпеки в процесі реалізації інноваційної моделі України.
Призначено для працівників різних рівнів управління галузями і підприємствами харчової промисловості в системі АПК, керівників, спеціалістів, науковців, викладачів, студентів.
 
2013 Концептуальні засади галузевої паспортизації харчової індустрії УкраїниКонцептуальні засади галузевої паспортизації харчової індустрії України
Авторський колектив: Сичевський М. П. (вступ, п. 1.1, п. 1.2), Куць О. І. (п. 1.2, п. 2.10),   Коваленко О. В.  (п, 1.2, п. 2.7, п. 2.8),   Дейнеко Л. В.  (п. 1.1),   Бокій О. В.  (п. 2.1, п. 2.5, п. 2.12),   Капась О. М.  (п. 2.2),  Коткова Н. В  (п. 2.8, п. 2.11);  Панченко О. В.  (п. 2.3, и. 2.10);  Печенога О. П.  (п. 2.8, п. 2.13), Сіра Ю. В.  (п, 2.2, п. 2.6, 2.10);  Ткаченко Д. М.  (п. 2.7, п. 2.10);  Шмаглій О. Б.  (п. 2.4, п. 2.9),  Лукашенко Н. О.  (п. 2.13).
Концептуальні засади галузевої паспортизації харчової індустрії України. К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. 264 с.
ISBN 978-966-669-434-1
На основі обґрунтування концепції паспортизації галузей харчової індустрії, здійсненого моніторингу кон’юнктури ринків продовольства, класифіковано систему економічних показників й сформовано базу даних, що слугуватиме підґрунтям при формуванні стратегій розвитку продовольчого комплексу й дієвим інформаційним ресурсом, спрямованим на забезпечення сталого розвитку галузі.
Для службовців, економістів, наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.