ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.31073/foodresources2022-18-24
Нікітченко С. О., Степура Л. О., Федорук Ю. В.
Сторінки: 248-256

Короткий огляд
Предмет дослідження – сукупність виробничих і соціально-економічних відносин, що виникають у процесі не сільськогосподарської діяльності розвитку фермерських господарств. Мета дослідження – є розробка практичних рекомендації щодо здійснення несільськогосподарської діяльності фермерськими господарствами. Методи. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи економічних досліджень. Результати досліджень. Стаття присвячена розгляду економічних засад розвитку несільськогосподарської діяльності фермерських господарств. Мінливість зовнішнього середовища функціонування фермерських господарств, яка зумовлюється глобалізаційними кліматичними змінами, процесами європейської інтеграції, посиленням конкуренції, а також їх великою роллю у вирішенні питань продовольчої безпеки, створенні нових робочих місць, сталого розвитку сільських територій, визначає потребу виділення стратегічних пріоритетів розвитку малих форм господарювання. Розробка науково обґрунтованих підходів до диверсифікації виробничої діяльності є актуальною також для українських фермерських господарств. Як свідчать результати досліджень, нині фермерські господарства можуть не тільки виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, а й отримувати доходи від розвитку несільсько-господарської діяльності, розвиваючи сільський туризм, а також займатися народними промислами, збиранням грибів, лікарських трав тощо. Серед основних напрямків розвитку сільського туризму на базі фермерських господарств можна виділити такі. По-перше, необхідно визначити потенціал розвитку сільського туризму на регіональному рівні. По-друге, необхідно забезпечити безпеку життєдіяльності туристів. По-третє, варто провести маркетингові дослідження ринку туристичних послуг та інтересів туристів у сільській місцевості різних регіонів країни. По-четверте, слід організувати широкомасштабну рекламну кампанію. Важливим напрямком несільськогосподарської діяльності фермерських господарств є розвиток народних промислів. Для всебічної підтримки ремісничої діяльності, як важливого напрямку самозайнятості членів фермерських господарств, необхідно передбачати заходи державної підтримки розвитку народних промислів і ремесел, в т. ч. заходи з просування продукції на ринок, розроблення комплексу заходів державної підтримки ремісників, які здійснюють свою діяльність у сільській місцевості, а також організацію навчання, виставкової діяльності та ін. Сфера застосування результатів дослідження. Результати проведених досліджень використовуватимуться удосконалення організації несільськогосподарської діяльності.
Ключові слова: фермерські господарства, диверсифікація, зелений туризм, народні промисли, несількогосподарська виробнича діяльність

Бібліографія
1. Корінець Р. Я., Биба В. А. Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в фермерських господарствах України. Держава і регіони, 2018. № 6. С. 88-92.
2. Mykytyuk D., Byba V. Farm households: current state and problems of development. Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu № 1 Hasdeu” din Cahul: Ştiinţe Economice. Ştiinţe Economice. Economic Studies. 2016. № 2 (16). Р. 35-50.
3. Іванів С. І., Драбчук Н. Ю. Впровадження сільського зеленого туризму у фермерських господарствах як один із напрямків ефективного використання їх ресурсного потенціалу. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2020. Вип. 16(2). С. 210-220.
4. Демчак І. М., Свиноус І. В., Микитюк Д. М., Сидорук О. П., Биба В. А. Фермерські господарства: сучасний стан та проблеми розвитку. Продуктивність агропромислового виробництва. 2016. № 28. С. 43-49.
5. Демчак І. М., Микитюк Д. М., Свиноус І. В., Биба В. А. та ін. Загальні тенденції розвитку фермерських господарств в Україні. Київ: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2016. 58 с.
6. Гнатишин Л., Великий Р. Система та механізм управління конкуренто-спроможністю фермерських господарств. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. 2021. №28. С. 5-10.
7. Корчинський І. Фермерство як новий елемент соціогосподарської системи в архітектоніці аграрної сфери. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2018. №25. С. 32-36.
8. Стефанюк У. Диверсифікація діяльності фермерських господарств як напрям поліпшення використання ресурсів. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2013. №20(1). С. 440-446.

naas logo mes logo