АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРАХ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА З ПИТАНЬ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
https://doi.org/10.31073/foodresources2022-18-23
Митченок О. О.
Сторінки: 237-247

Короткий огляд
Предмет дослідження – науково-теоретичні, методологічні та прикладні положення формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення державної аграрної та продовольчої політики. Мета. Визначити пріоритетні напрями та заходи з удосконалення інформаційного забезпечення аграрного сектору, сільськогосподарської статистики, системи збирання та оброблення адміністративних даних для цілей формування державної аграрної політики в умовах трансформації продовольчих систем. Методологія. В рамках дослідження застосовано системний аналіз, синтез та узагальнення інформації, діалектичне наукове пізнання, методи групування та конкретизації. Результати дослідження. В статті представлено результати дослідження міжнародної практики організації процесу збирання статистичних та адміністративних даних, відповідного методологічного та законодавчого забезпечення. Узагальнено міжнародні рекомендації та стандарти правових, організаційних, фінансових, інституційних основ збирання, оброблення та використанням сільськогосподарських даних. Визначено проблемні питання та пріоритети для імплементації в Україні кращих міжнародних практик. Сфера застосування результатів дослідження. Результати дослідження розраховані на практичне застосування в процесі формування та реалізації державної та регіональної політики, можуть бути використані спеціалістами підприємств харчової та переробної промисловості, фахівцями профільних органів влади, науковими працівникам, викладачами, аспірантами і студентами вищих навчальних закладів. Одержані результати можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях проблем інформаційного, облікового і аналітичного забезпечення державної та/або регіональної сільськогосподарської та продовольчої політики, а також розвитку агропромислового комплексу, у тому числі харчової промисловості.
Ключові слова: адміністративні дані, статистика, інформаційно-аналітичне забезпечення, бази даних
 
Бібліографія
1. Прокопа І. В., Демчак І. М. Ідентифікація малих виробників сільсько-господарської продукції: європейський досвід для України. Економіка і прогнозування. 2017. № 1. С. 58-71.
2. Наумов О. В., Наумова Л. М. Стратегічні вектори державного регулювання агропромислового виробництва: інструменти та методи консолідації ресурсів розвитку. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2017. № 4. С.93-100.
3. Варгатюк М. О. Удосконалення системи інституційно-аналітичного забезпечення функціонування аграрного сектору України. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 4. Том 2. С. 22-26.
4. Жук В. М. Обліково-інформаційне забезпечення аграрної політики: шанси від цифрового і громадянського суспільства. 2020.
5. Бездушна Ю. С. Інформаційне забезпечення управління в аграрному секторі економіки: стан та перспективи удосконалення. Облік і фінанси. 2017. № 4 С. 6-12.
6. World Bank, UNSC – United nation Statistical Commission. Global strategy to improve agricultural and rural statistics. 2010. http://www.fao.org/3/am082r/am082r.pdf.
7. Mariana Toteva, Neli Georgieva. Guidelines for development of a classification system related to farm typology. FAO. 2018.
8. World Programme for the Census of Agriculture. http://www.fao.org/world-census-agriculture/methodology.
9. Strategy for agricultural statistics for 2020 and beyond. European commission. Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/749240/749310/Strategy+on+agricultural+statistics+Final+version+for+publication.pdf/9c7787ca-0e00-f676-7a64-7f56e74ec813.
10. Нордхолт Е. Записка Целевой группы по переписям на основе регистров и комбинированным переписям. 2017. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ ece/ces/ge.41/2017/Meeting-Geneva-Oct/WP20_RUS.pdf.
11. Agricultural Act of 2014. https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-113hr2642enr/pdf/BILLS-113hr2642enr.pdf.

naas logo mes logo