ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.31073/foodresources2022-18-22
Коваленко О. В., Ященко Л. О.
Сторінки: 228-236
 
Короткий огляд
Предмет дослідження – теоретико-методологічні положення та практичні засади щодо формування основ продовольчої безпеки. Мета дослідження полягає в удосконаленні методичного підходу до оцінки регіональної продовольчої безпеки, що полягає в обґрунтуванні індикаторів, які доповнюватимуть загальновизнану систему показників останньої, здійсненні оцінки стану забезпечення споживання м’ясної та молочної продукції в областях України відповідно до рекомендованих норм. Методика дослідження. Для досягнення мети дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи: діалектичний і логічний – для узагальнення наукових основ продовольчої безпеки в контексті забезпечення сталого розвитку; економіко-статистичний – для обробки та аналізу статистичних даних; табличний – для візуалізації та узагальнення результатів дослідження. Результати дослідження. Запропоновано індикатори за допомогою яких здійснено оцінку стану регіональної продовольчої безпеки. Так, дослідження змін індикатора достатності споживання окремого виду продукції дало можливість виявити регіони, в яких рівень споживання м’ясної та молочної продукції не відповідав рекомендованим нормам. Аналізом змін відсотку споживання продукції, забезпеченого власним (вітчизняним) виробництвом (відповідно до рекомендованих норм), виявлено регіони з недостатніми обсягами виробництва м’ясної та молочної продукції, а також регіони, які виробляють надлишки цієї продукції і здатні задовольнити потребу вразливих регіонів. Обґрунтуванням напрямів розвитку м’ясної та молочної галузей в регіонах, які характеризують стан їх продовольчої безпеки, виявлено області України, які мають найбільшу потребу в залученні матеріальних і нематеріальних інвестицій для розвитку згаданих галузей. Сфера застосування результатів. Результати мають науково-практичний характер і можуть бути використані науковцями у подальших дослідженнях щодо стану продовольчої безпеки. Вони можуть слугувати джерелом довідкової інформації й використані економістами, спеціалістами підприємств харчової та переробної промисловості, фахівцями органів влади, науковими працівникам, викладачами, аспірантами і студентами вищих навчальних закладів.
Ключові слова: продовольча безпека; регіональна оцінка; достатність споживання; м'ясопродукти, молочні продукти; рекомендовані норми, споживання, виробництво, потреба, інвестиції
 
Бібліографія
1. Коваленко О. В. Оцінка ефективності національної продовольчої безпеки в міжнародному контексті: інноваційний аспект. Продовольчі ресурси. 2017. №9. С. 5069.
2. Gadzalo Ia., Sychevskiy M., Kovalenko O., Deineko L., Yashchenko L. Assessment of global food demand in unexpected situations. Innovative Marketing. LLC “CPC “Business Perspectives”. 2020. Vol. 16. Is. 4. Р. 91-103. http://dx.doi.org/10.21511/im.16(4).2020.08.
3. Копилова К. В., Коваленко О. В., Вербицький С. Б. Профільна інноваційна діяльність наукових установ агропромислового напрямку щодо реалізації засад продовольчої безпеки держави. Таврійський науковий вісник. Випуск 98. Економічні науки. 2017. С. 17-24.
4. Сичевський М. П., Коваленко О. В., Куць О. І. Земля як потенціал продовольчої безпеки держави. Продовольчі ресурси. 2019. №13. С. 267-278. URL: https://doi.org/10.31073/foodresources2019-13-25.
5. Славов В. П., Коваленко О. В., Дідух М. І., Кальчук Л. І., Трохименко В. З. Безпека і якість виробниіцтва та переробки продукції тваринництва: навч. посіб.; за ред В.П. Славова та О.В. Коваленко. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. 184 с.
6. Юзефович А.Е, Коваленко О.В. Продовольча безпека в умовах глобальних змін клімату. Продовольчі ресурси. 2019. №13. С. 291-298. URL: https://doi.org/10.31073/foodresources2019-13-27.
7. Коваленко О. В., Ященко Л. О. Діагностика стану фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств. Облік і фінанси. № 1 (91). 2021. С. 52–60. URL: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2021-1(91)-52-60.
8. ФАО - Продовольственная безопасность. https://www.landportal.org/book/dataset/fao-fs.
9. Концепции повышения продовольственной безопасности государств – участников СНГ от 19 ноября 2010 года. URL: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul-200749.pdf
10. Гусаков В., Ильина З., Бельский В. Продовольственная безопасность. Термины и понятия: энциклопедический справочник. 2008. Минск. Белорус. наука. 535 с.

naas logo mes logo