ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
https://doi.org/10.31073/foodresources2022-18-21
Івановський А. В.
Сторінки: 219-227
 
Короткий огляд
Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних формування та функціонування ринків сільськогосподарської продукції. Мета дослідження – на основі узагальнення наукових досліджень запропонувати теоретичні підходи до функціонування ринку сільськогосподарської продукції. Методи. В процесі дослідження використовувалися такі методи: порівняльного аналізу, абстрактно-логічний, аналізу та синтезу. Результати дослідження. Стаття присвячена розгляду теоретичним основам функціонування ринку сільськогосподарської продукції. Узагальнюючи вищенаведені визначення поняття ринку, можна зробити висновок про те, що автори спираються на західну традицію розуміння предмета економічної науки, тобто лишають поза увагою вивчення виробничих чи економічних відносин. Окрім того, у цих визначеннях акцентується увага на тенденції ринку до вирівнювання цін, у чому проявляється його основна функція. На підставі вищерозглянутих положень, сформулюємо авторське поняття державного управління аграрного сектору. У вузькому розумінні під державним управлінням аграрного сектору економіки слід розуміти цілеспрямований вплив органів виконавчої влади на організацію господарської діяльності певних суб'єктів – виробників сільськогосподарської продукції, у широкому – це система складних заходів економічного, правового, організаційно-адміністративного і соціального управління аграрними відносинами у виробничій, господарській, соціальній та інших сферах функціонування суспільства. На нашу думку, державна підтримка – це невід'ємний атрибут державного регулювання та передбачає наявність сукупності економічних і адміністративних важелів та інструментів стимулюючого впливу на найбільш проблемні в економічному плані сільськогосподарські виробництва, суб’єкти господарювання, галузі. Вона спрямована лише на поліпшення можливостей адаптації до існуючих умов відтворення, включаючи міжгалузевий обмін при збереженні принципів еквівалентності. Державне регулювання сільського господарства є комплексом пріоритетних методів прямого та непрямого характеру, що здійснюється органами державної влади й управління різних рівнів, спрямованих на стабілізацію та збільшення обсягів виробництва продукції агровиробництва, адаптацію сільськогосподарських товаровиробників до викликів зовнішнього середовища, кінцевою метою яких є забезпечення продовольчої безпеки, економічного зростання галузі та сталого розвитку агросфери. Сфера застосування результатів дослідження. Результати проведених досліджень при розробці парадигми функціонування ринку сільськогосподарської продукції в умовах глобалізаційних процесів.
Ключові слова: ринок, сільськогосподарська продукція, державне регулювання, сільськогосподарське виробництво, сільськогосподарський товаровиробник
 
Бібліографія
1. Hyman David N. Microeconomics Interactive 7th Published by Prentice Hall, 2009.
2. Coase, Ronald. The Nature of the Firm .Economica, Vol. 4, No. 16, November 1937 pp. 386-405.
3. Долан, Э. Дж. Рынок: микроэкономическая модель. Пер. с англ. В. Лукашевича и др. подобщ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. М.: АНК: 1996. – 496с.
4. Смит, А. Исследование о природе и причинах багатства народов. Кн. 1–3. М.: Наука, 1992. 572 с.
5. CournotA. A. Revue Sommairedes Doctrines Économiques, 1877 (Classic Reprint) (French Edition) (French). Publisher: Forgotten Books, 2017. 350 pp.
6. Brody Alexander. Reviewed Work: Human Action: ATreatiseon Economics. By Ludwigvon Mises. Political Science Quarterly. Vol. 66, No. 4 (Dec., 1951), pp. 606-608.
7. Основы маркетинга. Котлер Ф., Армстронг Г. 9-е изд., пер. с англ. М.: 2003. 1200 с.
8. Маршалл, А. Принципы экономической науки / А. Маршал. Т1. М.: Прогресс, 1993. 416 с.
9. Долан Э. Рынок: микроэкономическая модель: [пер. с англ.]. СПб.: Печатный Двор, 1992. 496 с., с. 12].
10. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и політика. 16е изд. М.: Инфра, 2007. 939 с.
11. Хейне П. Экономический образ мышления. (пер. с англ. и ред.). 10-е изд. М.; СПб.; К.: Издательскийдом "Вильямс", 2005. 530 с.,
12. Кларк Дж. Распределение богатства: монография М.: Гелиос APB, 2000. 367 с.
13. Гэлбрейт, Д. Экономические теории и цели общества М.: Прогресс, 1979. 405 с.
14. Хайек, Ф. Познания, конкуренция и свобода. СПб.: Пневма, 1999. 288с
15. Тулуб О. М. Глобальні виклики XXI століття: тенденції та ризики в умовах інформаційної економіки. Економіка і суспільство. №9. 2017. С.31-38.
17. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2004. № 49. Ст. 527.

naas logo mes logo