ЦІНИ НА СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩУ ХАРЧОВУ ПРОДУКЦІЮ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ВИКЛИКІВ
https://doi.org/10.31073/foodresources2022-18-20
Бокій О. В., Мороз М. А.
Сторінки: 207-218
 
Короткий огляд
Предмет дослідження – економічні процеси та підтримка цін на харчову продукцію соціального призначення для забезпечення продовольчої безпеки. Мета дослідження полягає у визначенні реакції цін на продовольчому ринку в умовах надзвичайних викликів і заходів протидії ціновому зростанню та підтримки малозабезпечених верств населення. Застосовано методи: діалектичний та системного узагальнення – для оцінки еволюції поняття щодо соціально значущої харчової продукції; порівняльний, індексний – для порівняння, оцінки цін та індексів цін на харчову продукцію в областях України та в динаміці; прогнозних оцінок – для побудови прогнозів цін на харчову продукцію; аналізу статистичної звітності. Результати дослідження. Соціально значущою запропоновано визначити харчову продукцію, що регулярно споживається всіма верствами населення, забезпечує основний раціон харчування найменш захищених верств та має високу соціальну значущість. В умовах надзвичайних викликів – пандемії та військової агресії Російської Федерації – у першу чергу прискорилося зростання цін на продукцію тривалого зберігання. Знижується купівельна спроможність мешканців України у перерахунку на курятину, молоко та хліб, що нижча більше ніж удвічі, порівняно із Польщею та Угорщиною. В Україні на національному рівні для третини домогосподарств не забезпечено продовольчу безпеку. За прогнозними розрахунками, у серпні до квітня 2022 р., очікується зростання цін на курятину і молоко. Під впливом агресії Російської Федерації посилилися регіональні відмінності цін на харчову продукцію. Прискореними темпами зросли ціни у найбільш військово нестабільних Херсонській та Донецькій областях, а також в областях із великою концентрацією переселенців – Львівській та Тернопільській. Для протидії ціновому зростанню, забезпечення доступності харчових продуктів, необхідно налагодити безперебійну логістику постачання сировини переробним підприємствам та роботу переробних підприємств; вдосконалити логістику постачання готової продукції населенню. Важливо розробити методику визначення осіб, що найбільше потребують продовольчої підтримки, надати адресну підтримку вразливим верствам населення. Сприятимуть безперебійному забезпеченню харчовими продуктами релокація потужностей із зони ризику, постачання продовольства у вразливі регіони, створення карти продовольчої допомоги для зарубіжної підтримки. Сфера застосування результатів дослідження. Призначено для фахівців у галузі економічних досліджень ринку продовольства та аналізу цін, наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. Результати можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях цінової ситуації на ринку продовольства, механізмів стримування цін.
Ключові слова: харчова промисловість, ціни, купівельна спроможність, соціально значущі харчові продукти, продовольчий ринок, доступність харчових продуктів, надзвичайні виклики
 
Бібліографія
1. Цюй Дунъюй. Новые сценарии обеспечения глобальной продовольственной безопасности в условиях конфликта между Россией и Украиной. ФАО. URL: https://www.fao.org/director-general/news/news-article/ru/c/1476482/
2. Сичевський М. П., Куць О. І., Коваленко О. В., Бокій О. В. та ін. Концептуальні засади галузевої паспортизації харчової індустрії України. Київ: ННЦ Інститут аграрної економіки НААН, 2013. 264 с.
3. Гадзало Я. М., Сичевський М. П., Бокій О. В. та ін. Харчова промисловість України: стратегічні аспекти розвитку; за ред. Я. М. Гадзала. Київ: Аграрн. наука, 2016. 380 с.
4. Сичевський М. П., Шпичак О. М, Коваленко О. В., Куць О. І., Бокій О. В. Тенденції та перспективи розвитку хлібопекарського виробництва в європейських країнах. Економіка АПК. 2020. №7. С. 54-67. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202007054
5. Сичевський М. П. Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки та розвитку держави. Київ: Аграрн. наука, 2019. 386 с.
6. Коваленко О. В. Національний та глобальний ринок м'ясо-молочної продукції: зміни тенденцій та перспективи розвитку в умовах пандемії. Продовольчі ресурси. 2021. №17. С. 204-218. https://doi.org/10.31073/foodresources2021-17-21.
7. Куць О. І., Бокій О. В. Напрями продовольчої політики в Україні та світі. Продовольчі ресури. 2020. № 14. С. 262-276. https://doi.org/10.31073/foodresources2020-14-27.
8. Шпичак О.М. Проблеми ціноутворення в контексті купівельної спроможності населення та інфляційних процесів. 2016. Економіка АПК. №6. С. 59-69.
9. Bellemare, MF. Rising Food Prices, Food Price Volatility, and Social Unrest. American journal of agricultural economics. 2015. T.97. V.1 pp. 1-21. DOI 10.1093/ajae/aau038
10. Bekkers, E., Brockmeier, M.; Francois, J.,Yang, F. Local Food Prices and International Price Transmission. 2017. World Development 96, 216-230. 10.1016/j.worlddev.2017.03.008.
11. Державна служба статистики України. URL www.ukrstat.gov.ua.
12. Продовольча безпека. Економічний дискусійний клуб. http://edclub.com.ua/tegy/ prodovolcha-bezpeka.
13. Trade statistics for international business development Trade Map. URL https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
14. Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів). Постанова від 25 грудня 1996 р. № 1548. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1548-96-%D0%BF#Text.
15. Про заходи щодо забезпечення стабілізації ситуації на ринку зерна та продуктів його переробки у поточному році. Постанова КМУ від 13.02.2008 р. №55. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2008-%D0%BF#Text.
16. Бокій О.В. Гармонізація понятійного апарату в системі управління ринком хлібобулочних виробів. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. Вип. 4 (09). С. 26-32. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Bokij-O.V..pdf.
17. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1128 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України. Постанова КМУ від 7.02.2011 р. № 89. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/89-2011-%D0%BF#Text.
18. Громадська рада при Державній регуляторній службі України звернулася до Кабінету Міністрів України стосовно дерегуляції у сфері господарської діяльності. №61 від 29.06.2016. URL: http://www.drs.gov.ua/interaction_public/gromadska-rada-pry-derzhavnij-regulyatornij-sluzhbi-ukrayiny-zvernulasya-kabinetu-ministriv-ukrayiny-stosovno-deregulyatsiyi-u-sferi-gospodarskoyi-diyalnosti/?print_page=true.
19. Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України. Постанова від 07.06.2017 № 394. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/394-2017-%D0%BF#Text.
20. Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення. Постанова КМУ № 341 від 22.04.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341-2020-%D0%BF#Text.
21. Operational data portal. Ukraine Refugee Situation. https://data.unhcr.org/en /situations/ukraine#_ga=2.228732760. 514168680.1646989952-176134281.1646551413.
22. Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548. Постанова КМУ від 06.03.2022 № 223. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/223-2022-%D0%BF#Text.
23. Споживчі ціни на основні види продуктів харчування в україні та окремих країнах світу. Зима 2021/2022 років. Економічний дискусійний клуб. URL: http://edclub.com.ua/analityka/spozhyvchi-ciny-na-osnovni-vydy-produktiv-harchuvannya-v-ukrayini-ta-okremyh-krayinah-15.
24. Ukraine Food Security Report 12 May 2022. World Food Programe. 18 p. URL: https://www.wfp.org/publications/ukraine-food-security-report-may-2022
25. США спрямовують $670 на міжнародну продовольчу допомогу. URL: https://interfax.com.ua/news/general/827795.html.

naas logo mes logo