СУЧАСНІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИСТЕМИ
https://doi.org/10.31073/foodresources2022-18-19
Сичевський М. П., Дейнеко Л. В., Кушніренко О. М., Вознесенська Н. С.
Сторінки: 193-206

Короткий огляд
Мета – проаналізувати наслідки реалізації різних моделей соціально-економічного розвитку та визначити засадничі підвалини для формування стійкої продовольчої системи в Україні. Методика. У роботі використані загальнонаукові методи (абстрактно-логічний, індукції та дедукції, системного підходу; аналізу і синтезу), а також спеціальні методи дослідження: статистичних порівнянь, групування, вибірки (для оцінки наслідків реалізації різних моделей соціально-економічного розвитку та визначення засадничих підвалин для формування стійкої продовольчої системи в Україні). Результати. З’ясовано, що нинішня структура продовольчої системи знаходиться в епіцентрі глобальних проблем, на вирішення яких спрямовані Цілі сталого розвитку, успішність вирішення яких залежить від вибору та реалізації засадничих підвалин соціально-економічного розвитку країн. Доведено на підставі порівняльного аналізу, що країни, які досягли найвищого рівня сталого соціально-економічного розвитку, мають найвищий рівень досягнення продовольчої безпеки. Отже, формування стійкої продовольчої системи є пріоритетною сферою, якій слід приділяти найбільшу увагу уряду. Обґрунтовано основні засадничі підвалини формування стійкої продовольчої системи в Україні, зокрема важливість впровадження доктрини соціально-економічного розвитку на засадах сталого розвитку, яка взаємозалежна і взаємопов'язана з роллю і функціями держави; ухвалення уніфікованих та унормованих стратегічних документів галузевого спрямування на засадах сталого розвитку з узгодженням інтересів основних стейкхолдерів та врахуванням національних пріоритетів в процесі стратегування. Елементи наукової новизни. Запропоновано в частині визначення шляхів розв’язання проблеми формування єдиної системи стратегічного управління стійкою продовольчою системою на основі доктринальних засад, що об'єднують прогнозування, стратегування, баланс ресурсів та бюджетування, базуючись на стимулюванні інноваційного розвитку вітчизняного агропродовольчого сектору на засадах сталого розвитку. Практична значущість. Визначено індикатори, що оцінюють результативність національних економік з різними типами моделей соціально-економічного розвитку. Обґрунтовано засадничі підвалини формування стійкої продовольчої системи в Україні на основі впровадження справедливої системи розподілу національного багатства, що сприятиме формуванню широкого прошарку середнього класу, забезпечуючи його платоспроможний попит та можливості зміцнення здоров’я та благополуччя.
Ключові слова: продовольча система, соціально-економічний прогрес, сталий розвиток, ліберальна модель, соціально-орієнтована модель, національна безпека
 
Бібліографія
1. Геєць В. М. Феномен нестабільності – виклик економічному розвитку: монографія. ІЕП НАНУ. Київ: Академперіодика, 2020. 456 с.
2. Забарна Ю. В. Вплив основних факторів світової продовольчої проблеми на стан і перспективи продовольчої безпеки України. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 145-148.
3. Зеленська О. О., Зеленський С. М., Алєшугіна Н. О. Системний, синергетичний та біхевіористичний підходи у дослідженні проблем продовольчої безпеки. Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. 2014. № 3 (23). С. 23-30.
4. Кулаковська Т. А. Методологія оцінки рівня продовольчої безпеки країни. Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХі століття. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «15-16 жовтня 2020 року. Одеса: Одеська національна академія харчових технологій, С. 140-142. https://card-file.onaft.edu.ua/ bitstream/123456789/17158/1/Ekon_sots_aspekty_rozv_2020_Kulakovska.pdf
5. Лупенко Ю. О. Формування перспективної моделі сільського господарства. Економіка АПК. 2012. № 11. С. 10-14.
6. Мостова А. Д. Стратегічне забезпечення продовольчої безпеки України. Харків : Вид-во «Точка». 2019. 311 с.
7. Продовольча безпека: сутність, стан та особливості забезпечення : монографія / керівник авт. кол. проф. І. В. Федулова. К. : Кондор-Видавництво, 2013. 468 с.
8. Саблук П. Т. Стан і напрями розвитку аграрної реформи. Економіка АПК. 2015. № 2. С. 10-17.
9. Саміт ООН з продовольчих систем 2021. Організація Об'єднаних Націй в Україні. https://ukraine.un.org/uk/136882-samit-oon-z-prodovolchykh-system-2021-ukrayina-provela-tretiy-natsionalnyy-dialoh.
10. Сичевський М. П. Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки та розвитку держави. К.: Інститут продовольчих ресурсів НААН. 2019. 500 c.
11. Сичевський М. П., Юзефович А.Е. Розвиток харчової промисловості: акценти державної політики. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 46-52.
12. Скидан О. В. Продовольча безпека як пріоритет аграрної політики: проблеми інституціоналізації. Державне управління: удосконалення та розвиток, № 7. 2017. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=154.
13. Указ Президента України від 30.09.2019 р. «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text.
14. Харарі Ю. Н. Sapiens. Людина розумна. Коротка історія людства. Київ : Book Chef, 2020. 544 с.
15. Шпикуляк О. Г., Мазур Г. Ф. Інституційні засади та соціально-економічні детермінанти стимулювання сталого розвитку сільських територій: теоретичний аспект. Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Економіка. 2015. Вип. 730-731. С. 21-25.
16. Bernal J. D. Science in History. Cambridge, Mass: M. I. T Press, 1971. 442 р.
17. Ease of Doing Business rankings. The World Bank Group . 2021. URL: https://www.doingbusiness.org/ en/rankings
18. FAO. Global Food Security Index. 2021. URL: https://foodsecurityindex.eiu.com/ Country/Details#Ukraine.
19. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAOSTAT. Ukraine. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#country/230.
20. Gini index. World Bank estimate. 2021. URL: https://data.worldbank.org/ indicator/SI.POV.GIN.
21. Schader C., Muller A., Scialabba N. E. H., Hecht J., Isensee A., Erb K. H. Impacts of feeding less food-competing feedstuffs to livestock on global food system sustainability. Journal of the Royal Society Interface. 2015. № 12 (113). URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 26674194/.
22. Tansey G., Worsley, A. The food system. Routledge. 2014. 272 р. URL: https://doi.org/10.4324/9780203380932.
23. Tendall D. M., Joerin, J., Kopainsky, B., Edwards, P., Shreck, A., Le, Q. B. Food system resilience: defining the concept. Global Food Security. 2015. 17-23.
24. World Bank Open Data. 2021. URL : https://data.worldbank.org/.

naas logo mes logo