ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ МОЛОКА
https://doi.org/10.31073/foodresources2022-18-27
Свиноус І. В., Ібатуллін М. І., Сало І. А., Радько В. І., Семсал А. В.
Сторінки: 276-286
 
Короткий огляд
Предметом дослідження є особливості формування і функціонування ринку молока, основні тенденції його розвитку та взаємовідносини між його суб'єктами. Мета. На основі аналітичної оцінки складових ринку молока в України (попит, пропозиція, державна підтримка) розробити практичні рекомендації щодо їх активізації в умовах глобалізацій них процесів в Україні. Методи. Для досягнення поставленої мети було використано сукупність загальнонаукових та спеціальних методів. Результати дослідження. Стаття присвячена оцінці ринку молока в Україні. Основний акцент зроблений на оцінці складових ринку молока: попиту, пропозиції, державного регулювання. Аналіз виробництва молока свідчить про досить високу стійкість особистих селянських господарств (ОСГ) до трансформаційних перетворень економіки країни, причому в процесі соціально-економічних перетворень економіки суттєво змінюється їх місце і роль. У період посилення кризових явищ вони займають провідну позицію у виробництві продукції молочного скотарства. Основна причина - стрімке зниження обсягів виробництва в корпоративному секторі аграрної економіки в порівняні з господарствами населення. Вважаємо, що підприємства, які утримують менше 50 корів, слід розглядати як дрібні, в них досягнення прибутковості виробництва молока позбавлене перспектив; малі підприємства, що утримують від 50 до 200 корів, лише в короткостроковій перспективі забезпечуватимуть беззбиткове ведення галузі; основою для конкурентоспроможного виробництва молока можуть бути середні підприємства, які утримують від 200 до 500 корів і, що ймовірніше, великі (500 корів і більше), оскільки саме ці групи сільгосппідприємств конкурентоспроможні на ринку молока. Незважаючи на високу питому вагу у структурі виробництва молока господарств населення, проте в структурі надходжень діаметрально протилежна картина. Основна першопричина – відсутність розвинутої інфраструктури ринку молока та молокопродуктів. В сільській місцевості спостерігається суттєве скорочення споживання молока та молокопродуктів, які надходять від особистого підсобного господарства (ОПГ) сільських домогосподарств, що є дзеркальним відображенням стану молочного скотарства в господарствах населення. Необхідно відзначити, що Україна в 2020 р. вперше за часів історії незалежно має від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі, що відображає сучасний стан молочного скотарства та переробної галузі України. У кризовій ситуації стабілізація й розвиток виробництва молока можливі лише за умови активізації інноваційної діяльності, ефективного використання досягнень науково-технічного прогресу, передового вітчизняного і зарубіжного досвіду, державної підтримки товаровиробників різних форм господарювання, підвищення рівня інвестиційної привабливості досліджуваної галузі. Сфера застосування результатів дослідження. Результати проведених досліджень використовуватимуться в процесі розробці концептуальних засад розвитку молочного скотарства.
Ключові слова: ринок, молоко, виробництво, споживання, ціна, державне регулювання
 
Бібліографія
1. Гарбуз М. Ю. Світовий ринок молока та місце України на ньому. Економіка та управління АПК. 2019. Вип. 9. С.20-24.
2. Козак О. А. Оцінка ролі та значення молокопродуктового підкомплексу для вирішення продовольчого забезпечення та національної економіки. Економіка АПК. 2020. № 11. С. 39–51.
3. Колоша В. П. Проблеми формування та підвищення економічної ефективності виробництва молока. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2018. Vol. 4. No. 4. С. 99-112.
4. Россоха В. В., Петриченко О. А. Розвиток ринку молока та молокопродукції в Україні. Економіка АПК. 2018. №8. С.43–54.
5. Петриченко О. А. Тенденції й особливості розвитку молокопродуктового підкомплексу України. Економіка АПК. 2018. №4. С.42–50.
6. Шиян Н. І. Удосконалення складників економічного механізму ефективного розвитку скотарства. Харків: ХНАУ, 2020. 350с.
7. Мамчур В. А. Інституційно-економічний механізм розвитку ринку молока і молокопродуктів. Економіка АПК. 2017. № 4. С.41.
8. Тюха І. В. Стан ринку молока: світовий та вітчизняний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 2. С.33-37.

naas logo mes logo