СТІЙКІСТЬ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ТУРБУЛЕНТНОСТІ
https://doi.org/10.31073/foodresources2022-18-28
Шуст О. А., Варченко О. М., Крисанов Д. Ф.
Сторінки: 287-301
 
Короткий огляд
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та прикладних аспектів виявлення наслідків розвитку продовольчого комплексу України в умовах посилення турбулентності. Мета. Узагальнити особливості функціонування продовольчого комплексу в умовах періодичного виникнення аграрних криз та інтенсифікації турбулентності, обґрунтувати теоретико-методологічні засади та розробити рекомендації практичного змісту, спрямовані на зміцнення його стійкості. Методи. Основою проведених досліджень були загальнонаукові та спеціальні методи: абстрактної логіки, ретроспективного аналізу та порівняння – для формування понятійно-категоріального апарату дослідження, вивчення турбулентних явищ і процесів та наслідків впливу аграрних криз на розвиток первинного виробництва і харчової індустрії; системного аналізу і критеризації, структуризації та ідентифікації – для розробки архітектоніки та періодизації трансформаційних перетворень, що відбувалися у продовольчому комплексі під впливом аграрних криз; формалізації, аналізу і синтезу – для оцінки різних змін в складових структурного утворення та їх впливу на функціонування продовольчого комплексу в умовах інтенсифікації турбулентності; систематизації підходів до оцінки зрушень в продовольчому комплексі після виходу аграрного сектора із трансформаційного спаду та ін. Результати. Розкрито особливості розвитку сільського господарства і харчової індустрії після виходу із трансформаційного спаду, виявлено специфіку їх функціонування у кризові роки та міжкризові періоди. Систематизовано проблеми і прорахунки, які гальмують розвиток продовольчого комплексу та знижують його стійкість. Обґрунтовано практичні заходи, реалізація яких спрямована на зміцнення стійкості продовольчого комплексу в умовах інтенсифікації турбулентності. Сфера застосування результатів дослідження. Результати досліджень включають теоретико-методологічні засади розвитку галузей продовольчого комплексу після проходження «дна» трансформаційного спаду, у кризові роки та міжкризові періоди, які розширюють знання щодо обставин і процесів функціонування аграрного сектора в умовах інтенсифікації турбулентності. Одержані результати можуть бути використані як для поглиблення теоретичних досліджень стійкості продовольчого комплексу, так і в практичному плані щодо напрямів і заходів законодавчо-нормативного, інвестиційного й економічного характеру з метою посилення внутрішніх міжгалузевих зв’язків та підвищення «порога міцності» стосовно зовнішніх загроз.
Ключові слова: аграрні кризи, турбулентність, стійкий розвиток, харчова індустрія, первинне виробництво, криза і катастрофа, технологічний уклад, нормативно-правова база
 
Бібліографія
1. Сичевський М. П., Коваленко О. В., Куць О. І. Механізми забезпечення реалізації стратегічного потенціалу продовольчих систем. Продовольчі ресурси. 2020. №14. С.7-19. https://doi.org/10.31073/foodresources2020-14-01.
2. Сичевський М. П. Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки та розвитку держави. Київ: Аграрна наука, 2019. 388 с.
3. Сичевський, М. П., Юзефович, А. Е. Розвиток харчової промисловості: акценти державної політики. Економіка АПК. 2014. №7. С. 46-52.
4. Сичевський М. П. Дейнеко Л. В. Організаційно-економічна сутність категорії "Продовольча система". Продовольчі ресурси. 2015. № 3. С. 4–9.
5. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки: науково-аналітична доповідь / за ред. д-ра екон. наук Л. В. Дейнеко; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2018. 158 с.
6. Коваленко О. В. Інклюзивні інновації в трансформовано-монополізованій продовольчій системі України. Продовольчі ресурси. 2019. № 12. С. 210-228. https://doi.org/10.31073/foodresources2019-12-22
7. Бокій О. В. Стійкість функціонування продовольчої системи в нестабільних макроекономічних умовах. Продовольчі ресурси. 2018. №11. С. 21-32. https://doi.org/10.31073/foodresources2018-11-03
8. Features of Food Security of the Country in Conditions of Economic Instability/Grygorii M. Kaletnik, Olena V. Shubravska, Marat I. Ibbatullin, Dmytro F. Krysanov, Yevhenii M. Starychenko, Kateryna V. Tkachenko, Olha M. Varchenko. International journal of management and business research ijscm, № 9 (4), Р. 176-186, December 2019. URL: 190061_ Features of Food Security of the Country in .pdf.
9. Sustainability competitiveness principles of agro-food chains in Ukraine/ Varchenko O., Svynous I., Krisanov D., Artimonova I., Gavryk O. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS RESEARCH. Т. 8. Vol. 1. P. 160-172. 2018.
10. Дем’янчук І. А. Природа і особливості виникнення економічної турбулентності. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 5. С. 88–92.
11. Поснова І. В. Україна в умовах глобальної економічної турбулентності: теоретичний підхід. Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР». 2017. №21 (ІІІ). С. 36-42.
12. Бурлачков В. К. Турбулентность экономических процессов: теоретические аспекты. Вопросы экономики. 2009. № 11. С. 90-97.
13. Журавлева Г. П., Манохина Н. В. Новые правила игры в условиях экономической турбулентности. Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2013. № 5. С. 23-28.
14. Шуст О. А., Варченко О. М., Крисанов Д. Ф., Драган О. О., Ткаченко К. В. Сучасні фінансово-економічні кризи і стійкість фінансово-банківської системи України. Економіка та управління АПК. 2021. № 2. С. 130-150. https://doi.org/10.33245/2310-9262-2021-169-2-130-150.
15. Петруха С. В. Еволюція методологічних підходів до дослідження аграрних криз. Агросвіт. 2017. №4. С. 16-34.
16. Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) у 2021 році (остаточні дані). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/pr/ipp_vd_m/ipp_vd_m_u/arh_ipp_vdm_u.ht.
17. Індекс сільськогосподарської продукції у 2021 році. http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2022/01/05.pdf.
18. Сільське господарство України. 1990-2010 рр. Статистичний збірник. Київ: Держкомстат України, 2011. 374 с.
19. Пархомець М. К., Пуцентейло П. Р., Уніят Л. М. Поняття, суть інновацій та технологічні уклади інноваційного розвитку агропромислового бізнесу в підприємствах України. Інноваційна економіка. 2019. № 5-6. С. 41-46.
20. Сільське господарство України. 2020 р. Статистичний збірник. Київ: Держкомстат України, 2021. 232 с.
21. Тарасюк М. В., Малярчук О. В. Сучасний стан реалізації інноваційної політики України та її фінансове забезпечення. Економіка та держава. 2017. №1. С. 19-24.
22. Міжнародний стандарт. Технічні специфікації ISO/TS 22002-1:2009 Програма обов’язкових попередніх заходів із забезпечення безпечності харчових продуктів. Частина 1. Виробництво харчових продуктів.
23. Міжнародний стандарт. Технічні специфікації ISO/TS 22002-3:2011 Програма обов’язкових попередніх заходів із забезпечення безпечності харчових продуктів. Частина 3. Виробництво сільськогосподарської продукції.
24. Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР). Затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012. № 590. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1704-12.
25. Всеохоплююча стратегія імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 228-р. Урядовий кур’єр. 2016. № 65.
26. Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин. Закон України №2042-УІІ від 18.05.2017. Розділ ІХ. Відповідальність за порушення цього Закону, законодавства про харчові продукти та корми. Офіційний вісник України. 2017. № 55.
27. Держпродспоживслужба та проект Safoso спільно розробили пілотний проект щодо контролю сирого молока на території чотирьох областей. URL: http://dp.consumer.gov.ua/51519#.
28. Кравченко Ігор, Висоцька Ірина. Нові вимоги до безпечності молока: нові виклики перед операторами ринку. Економіка і менеджмент. 2019. №7. С. 8-15.

naas logo mes logo